Nâng cấp gói Pro để yêu cầu website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, cùng tải file cực nhanh không đợi đợi.

Bạn đang xem: Công thức hóa 9 hk1


Các cách làm hóa học lớp 9 Đầy đủ độc nhất vô nhị được Vn
Doc soạn tổng hợp bao hàm các cách làm tính toán, giải bài xích tập Hóa 9 tự chương 1 cho chương 5 Hóa 9, giúp các em cố ghi nhớ công thức và vận dụng vào làm các bài tập tương quan hiệu quả. Mời các bạn tham khảo cụ thể sau đây.


Công thức chất hóa học lớp 9 theo từng chương

Chương 1. Những loại hợp hóa học vô cơ Chương 2. Kim loại Chương 4. Hiđrocacbon

Chương 1. Các loại hợp chất vô cơ 

Dạng việc CO2/SO2 công dụng với dung dịch kiềm

Oxit axit thường thực hiện là CO2 và SO2. Dung dịch kiềm hay được sử udngj:

Nhóm 1: Na
OH, KOH (kim một số loại hóa trị I)

Nhóm 2: Ca(OH)2, Ba(OH)2 (kim loại hóa trị II)

Phương pháp giải 

1. Việc CO2, SO2 dẫn vào dung dịch Na
OH, KOH

Khi cho CO2 (hoặc SO2) tác dụng với dung dịch Na
OH đều xảy ra 3 tài năng tạo muối:

CO2 + 2Na
OH → Na2CO3 + H2O (1)

CO2 + Na
OH → Na
HCO3 (2)

Đặt T = n
Na
OH/n
CO2

Nếu T = 2: chỉ tạo ra muối Na2CO3

Nếu T ≤ 1: chỉ sinh sản muối Na
HCO3

Nếu 1 3 với Na2CO3

2. Việc CO2, SO2 dẫn vào dung dịch Ca(OH)2, Ba(OH)2

Do ta không biết sản phẩm thu được là muối nào yêu cầu phải tính tỉ lệ thành phần T:


Ca(OH)2 + CO2 → Ca
CO3↓ + H2O (1)

Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2 (2)

Đặt T = n
CO2 : n
Ca(OH)2

Nếu T ≤ 1: chỉ tạo thành muối Ca
CO3

Nếu T = 2: chỉ tạo nên muối Ca(HCO3)2

Nếu 1 3 cùng Ca(HCO3)2

3. Lấy một ví dụ minh họa

Ví dụ. biết rằng 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) công dụng vừa đầy đủ vơi 400ml Na
OH chế tác thành muối hạt trung hòa.

a) Tính khối lượng muối thu được

b) Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp Na
OH vẫn dùng

Hướng dẫn giải chi tiết

Sản phẩm chế tạo thành muối trung hòa - nhân chính → là Na2CO3

Phương trình hóa học của phản ứng:

CO2 + 2Na
OH → Na2CO3 + H2O

0,2→ 0,4 → 0,2

Số mol CO2: n
CO2 = 0,2 mol

a) khối lượng Na2CO3 tạo thành: m
Na2CO3 = 0,2.106 = 21,2 gam

b) nồng độ mol dung dịch Na
OH đã dùng: CMNa
OH = 0,4/0,4 = 1 M

Chương 2. Kim loại 

1. Phương pháp tăng giảm khối lượng

A + B2(SO4)n → A2(SO4)m + B

Trường hòa hợp 1: m
A (tan) B (bám) 

m B (bám) – m A (tan) = m kim loại tăng

Trường hợp 2: m
A (tan) > m
B (bám) 

m A (tan) – m B (bám) = m sắt kẽm kim loại giảm

2. Bảo toàn khối lượng

∑m các chất thâm nhập = ∑ m chất tạo thành 

m thanh kim loại + m dung dịch = m" thanh kim loại + m" dung dịch

Phản ứng nhiệt nhôm:

n
H2 = n
Fe + (3/2).n
Al

n
H2 = n
Fe + (3/2).n
Al

Chương 3. Phi kim 

Trong các phản ứng của C, CO, H2 thì số mol CO= n
CO2, n
C= n
CO2, n
H2= n
H2O.


m bình tăng = m hấp thụ

m dd tăng = m hấp thụ - m kết tủa

m dd giảm = m kết tủa – m hấp thụ

Chương 4. Hiđrocacbon

1. Lập công thức phân tử của hợp chất hữu cơ

Bước 1: search phân tửu khối của hợp chất hữu cơ 

Phân tử khối của phù hợp chấy hữu cơ hoàn toàn có thể được tính theo các cách sau:

Dựa vào khối lượng mol hợp hóa học hữu cơ: M = 12x + y + 16z (g/mol)

Dựa vào công thức tương tác giữa khối lượng và số mol: M = m/n

Dựa vào tỉ khối (Áp dụng với các chất khí): d
A/B = MA/MB; d
A/kk = MA/Mkk =MA/29

Bước 2: Lập cách làm phân tử của hợp hóa học hữu cơ 

Dựa vào phần trăm cân nặng của những nguyên tố: %m
C/12 = %m
H/1 = %m
O/16

Dựa vào công thức đơn giản và dễ dàng nhất: Kí hiệu bí quyết phân tử (CTPT), công thức đơn giản dễ dàng nhất = CTĐGN

CTPT = (CTĐGN)n

2. Tìm công thức phân tử bởi phản ứng cháy của hợp chất hữu cơ

Bước 1: Lập công thức tổng thể của hợp chất hữu cơ: Cx
Hy
Oz

Bước 2: chuyển đổi các đại lượng đầu bài bác cho thành số mol.

Bước 3: Viết phương trình tổng thể của phản ứng cháy:

*

Bước 4: thiết lập cấu hình tỉ lệ số mol những nguyên tố trong công thức

Tìm trọng lượng mỗi nguyên tố

*

TH1: m
Cx
Hy
Oz = m
C + m
H => m
O = 0, trong côn thức phân tửu chỉ tất cả C với H (hidrocabon)

TH2: m
O > 0, trong bí quyết phân tử bao gồm cả C, H, O

Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố, tùy chỉnh thiết lập tỉ lệ số mol

*

Bước 5: Biện luận CTPT của hợp hóa học hữu cơ: M = (Cx
Hy
Oz)n => n, M


Chương 5. Dẫn xuất của hidrocacbon - Polime

Độ rượu

Khái niệm: Độ rượu được có mang là số mol etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước.

Công thức tính độ rượu:

Độ rượu =

*
(1)

Như ta biết: tỉ khối cảu ancol etylic (d1 = 0,8g/cm3), tỉ khối của nước (d2 = 1g/cm3)

Biến đổi (1) về độ rượu ta có:

Độ rượu =

*
= V ancol etylic ;(V ancol etylic + VH2O) .100

Công thức tính trọng lượng riêng

D = m/V (g/ml)

Bài tập vận dụng


Câu 1: mang đến 23 gam rượu etylic nguyên chất chức năng với natri dư. Thể tích khí H2 thoát ra (đktc) là bao nhiêu?


Đáp án lý giải giải

n
C2H5OH = 23/46 = 0,5 mol

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑

0,5 mol → 0,25 mol

=>VH2 = 0,25.22,4 = 5,6


Câu 2: Biết cân nặng riêng của C2H5OH là 0,8 gam/ml, lúc đó cân nặng glucozo đề xuất để pha chế 1 lit dd rượu etylic 40º với hiệu suất 80% là bao nhiêu?


Đáp án khuyên bảo giải

Vrượu = Độ rượu.Vdd = 0,23.1000 = 230 ml

⇒ mrượu = Vrượu.D = 230.0,8 = 184 gam

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

46 → 60

184 → m = ?

⇒ m
CH3COOH = 184.60/46 = 240 gam

C6H12O6 → 2C2H5OH

180 → 92

m = ? ← 320

⇒ Vancol = Độ rượu.Vdd = 0,4.1000 = 400 ml

⇒ mancol = Vancol.D = 400.0,8 = 320 gam

⇒ mglucozo = 320.180.100/(92.80) = 782,6 gam


Câu 3: cho 11,2 lít khí etilen (đktc) chức năng với nước bao gồm axit sunfuric (H2SO4) làm xúc tác, nhận được 9,2 gam rượu etylic. Năng suất phản ứng là bao nhiêu?


Đáp án hướng dẫn giải

Số mol khí etilen là: n
C2H4 = 11,2/22,4 = 0,5mol

Phương trình hóa học

C2H4 + H2O

*
C2H5OH

0,5 mol → 0,5 mol

=> trọng lượng rượu etylic chiếm được theo lí thuyết là: m = 0,5.46 = 23 gam

Đề bài cho trọng lượng rượu etylic thu được thực tế là 9,2 gam

Vì tính theo hóa học sản phẩm

=> công suất phản ứng H = mthực tế/mlí thuyết.100%=9,2/23.100% = 40%


Câu 4: Cần bao nhiêu thể tích rượu nguyên chất cho vào 60 ml hỗn hợp rượu 40o thành rượu 60o?


Đáp án lý giải giải 

Thể tích rượu nguyên hóa học trong dung dịch thuở đầu là

Độ rượu = Vrượu nguyên chất/Vdd.100

=> Vrượu nguyên chất = (Độ rượu.Vdd)/100 = 40.60/100 = 24ml

Thể tích hỗn hợp rượu nguyên chất sau khi pha là: 24 + x (ml)

Thể tích dung dịch rượu thời gian sau là: 60 + x (ml)

Thay vào cách làm tính độ rượu lúc sau, ta có:

60 = (24 + x)/(60 + x).100 =>x = 30ml

Vậy ví như ta thêm 30 ml rượu nguyên hóa học vào 60 ml rượu 40o thì đã thành rượu 60o


Câu 5. Khí CO2 xuất hiện khi lên men rượu một lượng glucozơ được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo được 40 gam kết tủa. Khối lượng ancol etylic thu được là


Đáp án chỉ dẫn giải

Ta có: n
CO2 = 40/100 = 0,4 mol

Phương trình hóa học

C6H12O6

*
2CO2 + 2C2H5OH

=> nrượu = n
CO2 => mrượu = 0,4 . 46 = 18,4


Câu 6. kết hợp 23,8 g muối bột M2CO3 và RCO3 vào HCl thấy thoát ra 0,2 mol khí. Cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối bột khan.


Đáp án chỉ dẫn giải đưa ra tiết

Gọi số mol của M2CO3 là x, của RCO3 là y, phương trình bội nghịch ứng xảy ra:

M2CO3 + 2HCl → 2MCl + H2O + CO2 

x → 2x → x

RCO3 + 2HCl → RCl2 + H2O + CO2 

y → y → y

Ta tất cả theo phương trình (1), (2)

n
CO2 = x + y = 0,2 mol

Áp dụng cách thức tăng giảm trọng lượng ta có: Δm = 11x + 11y = 11 (x + y) = 11.0,2 = 2,2 gam

Khối lượng muối khan là: m = mban đầu + Δm = 23,8 + 2,2 = 26, 0 gam


Câu 7. mang đến 40,3 gam hỗn hợp 2 axit no đối chọi chức chức năng vừa đủ với hỗn hợp Na2CO3 thì chiếm được V lít khí CO2 (đktc) cùng dung dịch muối. Cô cạn dung dịch thì chiếm được 57,92 gam muối. Tính giá trị thể tích khí CO2 hình thành và khối lượng muối thu được?


Đáp án trả lời giải bỏ ra tiết

Gọi công thức tổng quát trung bình của 2 axit là: R-COOH

Phương trình phản nghịch ứng hóa học:

2RCOOH + Na2CO3 → 2RCOONa + CO2 + H2O

0,8 mol → 0,4 → 0,4 → 0,4

Theo phương trình hóa học: 1 mol axit tạo ra 1 mol muối tăng: 23 - 1 = 22 g

Theo đề bài, cân nặng tăng: 57,92 - 40,3 = 17,62 gam

⇒ naxit = 17,62/22 = 0,8 mol

⇒ n
CO2 = 1/2 naxit = 0,4 mol ⇒ VCO2 = 0,4.22,4 = 8,96 lít

=> m
CO2 = 0,4 x 44 = 17,6 gam

m
H2O = 0,4 x 18 = 7,2

m
Na2CO3 = 0,4 x (23 x 2 + 12 + 16 x 3) = 42,4 gam

Theo phương trình phản nghịch ứng cân nặng muối chiếm được là:

Áp dụng bảo toàn trọng lượng ta có:

m axit + m
Na2CO3 = m muối hạt + m
CO2 + m
H2O

=> m muối = 40,3 + 42,4 - 17,6 - 7,2


Câu 8. Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất hữu cơ R đề nghị dùng 22,4 gam khí oxi, nhận được 17,6 gam CO2 và 10,8 gam H2O. Ở đktc 4,48 lít khí R có trọng lượng 6 gam. Xác minh CTPT của R?


Hướng dẫn giải bài xích tập

Phương trình phản bội ứng tổng thể xảy ra:

A + O2 → CO2 + H2O


n
O2 = 11,2/32 = 0,7 mol;

n
CO2= 8,8/44 =0,4 mol;

n
H2O = 5,4/18 = 0,6 mol

Bảo toàn thành phần O:

n
O vào R+ 2n
O2 = 2n
CO2 + n
H2O => n
O = 0

Vậy trong phân tử hợp hóa học hữu cơ R không có nguyên tố oxi

Hợp hóa học hữu cơ R chỉ cất 2 yếu tắc là: 0,2 mol C và 0,6 mol H

→ C : H= 1:3→ (CH3)n → MR=15n

Vì 25 2H6


Câu 9: Cho hợp hóa học hữu cơ R mạch hở gồm công thức C3Hy. Đưa hợp chất hữu cơ R vào trong 1 bình bao gồm dung tích không thay đổi chứa tất cả hổn hợp khí X với O2 dư làm việc 150ºC, áp suất 2 atm, bật tia lửa điện nhằm đốt cháy R tiếp đến đưa bình về 150o
C gồm áp suất vẫn là 2 atm. Xác định công thức phân tử của R?


Hướng dẫn giải bài tập

Phương trình hóa học tổng quát 

C3Hy + (3 + 1/4y) O2 → 3CO2 + 1/2y H2O

Theo đề bài do áp suất ko đổi buộc phải ta có

1 + 3 + 1/4y = 3 +1/2y => y = 4

Công thức hợp chất hữu cơ R là C3H4


Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn một hợp hóa học hữu cơ X có khối lượng là 11,5 gam. Biết hợp chất hữu cơ X chỉ gồm những nguyên tố: C, H, O. Sau phản bội ứng nhận được 22,0 gam CO2 và 13,5 gam H2O.

a) Tính thành phần xác suất của các nguyên tố vào X.

b) Lập công thức đơn giản và dễ dàng nhất của X.

Xem thêm: Tóm tắt c ôn tập các công thức hóa học lớp 8 sgk online miễn phí

c) Tìm phương pháp phân tử của X. Biết tỉ khối khá của X so với khí hiđro bằng 23.


Hướng dẫn giải bài bác tập

Ta có

n
C = n
CO2 = 0,5 => %C = 0,5 . 12/11,5 = 52,17%

n
H= 2n
H2O = 1,5 => %H = 1,5.1/11,5 = 13,04%

=> %O = 100% -%H - %C = 34,79%

n
O= ( m
X - m
C - m
H )/16 = 0,25

Gọi bí quyết hóa học tập của hợp hóa học hữu cơ X là Cx
Hy
Oz

=> x : y : z = n
C : n
H : n
O = 0,5 : 1,5 : 0,25 = 2 : 6 : 1

Công thức đơn giản và dễ dàng nhất: C2H6O

Công thức phân tử: (C2H6O)n

=> MX = 46n = 46

=> n = 1

Công thức hóa học X là C2H6O

...................................

Ngoài tài liệu những công thức chất hóa học lớp 9 Đầy đủ nhất, mời các bạn xem thêm Giải bài bác tập hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 và những đề thi học kì 1 lớp 9 cơ mà Vn
Doc tổng hợp với đăng tải để có sự chuẩn bị cho các kì thi quan trọng đặc biệt sắp tới.


Ngoài ra, Vn

+ Tên oxit axit = tên nhân tố phi kim (kèm tiền tố chỉ số nguyên tử sắt kẽm kim loại hoặc phi kim) + oxit (kèm chi phí tố chỉ số nguyên tử oxi)

Một số chi phí tố chỉ số nguyên tử: mono : 1; đi : 2; Tri : 3.....

VD: CO2 : Cacbon dioxit

P2O5: Đi photpho penta oxit

+ Tên oxit bazo = Tên thành phần kim loại (kèm hóa trị ví như nguyên tố kim loại có không ít hóa trị) + oxit

VD: Fe2O3 : sắt (III) oxit

Tính chất hóa học

Oxit axit

Oxit bazo

a. Tính năng với nước dung dịch axit

VD: SO2 + H2O → H2SO3

b. Công dụng với dd bazo muối hạt + H2O

CO2 + Ca(OH)2 → Ca
CO3 + H2O

c. Công dụng với oxit bazo Muối

(Một số oxit bazo tất cả thể tính năng với oxit axit: K2O, Na2O, Ba
O, Ca
O)

SO2 + Ba
O → Ba
SO3

a. Công dụng với nước hỗn hợp bazo (kiềm)

Ba
O + H2O → Ba(OH)2

b. Tác dụng với axit muối hạt + Nước

Fe
O + H2SO4 → Fe
SO4 + H2O

c. Tính năng với oxit axit Muối

SO2 + Ba
O → Ba
SO3

Oxit lưỡng tính

Oxit trung tính

Oxit lưỡng tính vừa công dụng với hỗn hợp axit, vừa công dụng với hỗn hợp bazo để tạo ra thành muối với nước

Al2O3 + 6HCl → 2Al
Cl3 + 3H2O

Al2O3 + 2Na
OH → Na
Al
O2 + H2O

Oxit trung tính là hầu như oxit không chức năng với axit, bazo tuyệt với nước

VD: NO, CO, N2O,...

III. AXIT

Axit là hợp hóa học mà phân tử tất cả một hay nhiều nguyên tử hidro liên kết với nơi bắt đầu axit.

CTTQ: Hn
A

VD: HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4...

Cách điện thoại tư vấn tên:

a. Axit không có oxi: tên axit = Axit + tên phi kim + hidric

VD: HCl: axit clohidric

HF: axit flohidric

b. Axit tất cả oxi: Tên axit = Axit + tên phi kim + ic

VD: H2SO4 : Axit sunfuric

HNO3: Axit nitric

Axit gồm ít nguyên tử oxi : thương hiệu axit = Axit + tên phi kim + ơ

VD: H2SO3 : Axit sunfurơ

Tính chất hóa học

a. Đổi màu chất chỉ thị

Axit làm thay đổi màu sắc quỳ tím sang màu sắc đỏ

b. Tác dụng với oxit bazo => muối hạt + H2O

VD: H2SO4 + Ba
O → Ba
SO4 + H2O

c. Chức năng với bazo => muối bột + H2O

VD: 2HCl + Cu(OH)2 → Cu
Cl2 + 2H2O

d. Tác dụng với sắt kẽm kim loại => muối hạt + H2

(dung dịch HCl, H2SO4 chức năng KL (trừ một số trong những KL: Ag, Cu, ...)

H2SO4 + sắt → Fe
SO4 + H2

e. Công dụng với muối bột => Muối mới + axit mới

(Sản phẩm xuất hiện là chất dễ bay hơi. Hoặc muối mới không tan)

* lưu giữ ý:

Al, Fe, Cr thụ động trong HNO3 quánh nguội, H2SO4 sệt nguội

H2SO4 quánh nóng, HNO3 tính năng với hầu hết các sắt kẽm kim loại (trừ Au, Pt) với không sinh ra khí H2

Cu + H2SO4 đặc → Cu
SO4 + SO2 + 2H2O

IV. BAZO

Bazo là đúng theo chất có một nguyên tử kim loại liên kết cới một hay nhiều nhóm hidroxit (OH)

CTTQ: M(OH)n

VD: Na
OH; Fe(OH)3

Cách hotline tên bazo:

Tên bazo = Tên thành phần kim loại (kèm hóa trị trường hợp nguyên tố hóa trị có tương đối nhiều hóa trị) + hidroxit

VD: Fe(OH)2 : sắt (II) hidroxit

Na
OH: Natri hiroxit

Tính chất hóa học

- Tác dụng với axit => muối bột + H2O

Ca(OH)2 + H2SO4 → Ca
SO4 + 2H2O

- Bazo tan làm đổi màu hóa học chỉ thị

 + Qùy tím đưa thành color xanh, phenol phtalein gửi thành màu sắc hồng

- Bazo tan tác dụng với oxit axit => muối + H2O

Ba(OH)2 + CO2 → Ba
CO3 + H2O

- Bazo tan tính năng với dung dịch muối => Muối new + Bazo mới

(ĐK: sản phẩm sinh ra buộc phải có tối thiểu 1 hóa học kết tủa)

2Na
OH + Cu
SO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4

- Bazo không tan bị nhiệt độ phân diệt => Oxit bazo + H2O

Cu(OH)2 .(xrightarrowt^0).Cu
O + H2O

V. MUỐI

Muối là hợp chất mà phân tử bao gồm một hay những nguyên tử kim loại links với một hay nhiều gốc axit

CTTQ: Ax
By

A là kim loại, B là cội axit

VD: K2SO4; Ca
CO3, ...

Tên gọi:

Muối trung hòa: Tên nhân tố kim loại (kèm hóa trị nếu nguyên tố kim loại có không ít hóa trị) + Tên cội axit

VD: Na2SO4 : Natri sunfat

Muối axit : Tên nguyên tố kim loại + hidro + tên cội axit

VD: Na
HCO3 : Natri hidrocacbonat

Tính chất hóa học

-Dung dịch muối bột + kim loại Muối new + KL mới

VD: Cu
SO4 + fe → Fe
SO4 + Cu

- Muối + axit Muối mới + axit mới

(Sản phẩm xuất hiện phải gồm chất kết tủa, hoặc khí bay ra)

VD: Ca
CO3 + HCl → Ca
Cl2 + CO2 + H2O

- Dung dịch muối hạt + dung dịch bazo => Muối mới + bazo mới

(Sản phẩm sinh ra đề nghị có ít nhất 1 hóa học kết tủa)

VD: Cu
SO4 + Na
OH → Cu(OH)2 + Na2SO4

- Dung dịch muối + hỗn hợp muối => 2 muối bột mới

(Sản phẩm sinh ra yêu cầu có tối thiểu 1 hóa học kết tủa)

VD: Na2SO4 + Ba
Cl2 → Ba
SO4 + Na
Cl

VI. Quan hệ giữa các hợp hóa học vô cơ

 

*

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

I. đặc điểm vật lý

- Tính hóa học chung: Tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt với ánh kim

- Tính chất riêng: khối lượng riêng (D) ; nhiệt độ nóng chảy, độ cứng

II. đặc thù hóa học

- tác dụng với phi kim

Tác dụng cùng với oxi => Oxit kim loại

(Trừ một vài kl như Ag, Au, Pt)

Fe + O2 → Fe2O3

Tác dụng cùng với phi kim khác => Muối

Ca + Cl2 → Ca
Cl2

- công dụng với axit

 + KL + Axit (HCl ; H2SO4 loãng) => muối hạt + H2

Mg + H2SO4 → Mg
SO4 + H2

+ KL + Axit (HNO3, H2SO4 đ) => muối bột + sản phẩm khử + H2O

Cu + H2SO4 đ → Cu
SO4 + SO2 + H2O - công dụng với hỗn hợp muối => Muối bắt đầu + KL mới

Cu + 2Ag
NO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

III. Dãy vận động hóa học tập của kim loại

K Na tía Ca Mg Ak Zn fe (H) Cu Hg Ag Pt Au

Ý nghĩa dãy chuyển động hóa học tập của kim loại:

+ Đi trường đoản cú trái sang phải, nút độ hóa học của kim loại giảm dần

+ sắt kẽm kim loại đứng trước Mg, làm phản ứng với nước ở đk thường chế tác thành hỗn hợp kiềm giải hòa khí hidro

+ sắt kẽm kim loại đứng trước H làm phản ứng với một số dung dịch axit (HCl, H2SO4, ...) giải hòa khí hidro

+ kim loại đứng trước (trừ Na, K, Ca, Ba, ...) đẩy được kim loại đứng sau thoát ra khỏi dung dịch muối

IV. SO SÁNH TÍNH CHẤT CỦA NHÔM VÀ SẮT

 

Nhôm – Al (NTK : 27)

Sắt – fe (NTK : 56)

1. Tính chất vật lí

Màu trắng bạc, tất cả ánh kim, nhẹ, dẻo, dẫn điện, dẫn năng lượng điện tốt

Màu trắng xám, có ánh kim, nặng, dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, nhưng mà kém hơn nhôm

2. đặc thù hóa học

Đều mang không thiếu tính hóa chất của KL

a. Cùng với phi kim

2Al + 3S (xrightarrowt^0)Al2S3

Fe + S (xrightarrowt^0)Fe
S

b. Với oxi

2Al + O2 → 2Al2O3

Fe + O2 → Fe3O4

c. Với axit

2Al + 6HCl → 2Al
Cl3 + 3H2

Fe + 2HCl → Fe
Cl2 + H2

Cả Al, Fe đều không tác dụng với HNO3, H2SO4 sệt nguội

d. Với dung dịch muối

2Al + 3Fe
SO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe

Fe + 2Ag
NO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

e. Với hỗn hợp kiềm

2Al + 2Na
OH + 2H2O → 2Na
Al
O2 + 3H2

Không làm phản ứng

3. Hợp chất

Al2O3 cùng Al(OH)3 tất cả tính lưỡng tính

Al2O3 + 6HCl → Al
Cl3 + 3H2

Al2O3 + 2Na
OH → 2Na
Al
O2 + H2O

Al(OH)3 + 3HCl → Al
Cl3 + 3H2O

Al(OH)3 + Na
OH → Na
Al
O2 + 2H2O

Fe
O; Fe2O3; Fe3O4 là oxit bazo

4. Sản xuất

Nguyên liệu:

Quăng boxit có thành phần chủ yếu là Al2O3 cùng criolit

2Al2O3 (xrightarrowt^0) 4Al + 3O2

Nguyên liệu:

Quặng sắt (Manhetit, hemantit,...)

V. Thích hợp kim

1. đúng theo kim

Là hóa học rắn thu được khi làm cho nguội hỗn hợp nóng chảy của rất nhiều kim loại khác biệt hoặc của kim loại và phi kim.

Gang

Thép

- Gang là hợp kim của fe với cacbon và một số trong những nguyên tố khác (Mn, Si, S, ...) trong số ấy hàm lượng C trường đoản cú 2 – 5%

- gồm 2 loại gang:

+ Gang trắng dùng để luyện thép

+ Gang xám để chế tạo máy móc, thiết bị

- Thép là hợp kim của sắt và Cacbon, một trong những nguyên tố khác trong những số ấy làm lượng C 3O4; Hemantit: Fe2O3,...)

- Than cốc, ko khí, ...

Dùng teo khử những oxit fe ở nhiệt độ cao vào lò luyện kim.

* Qúa trình sản xuất:

- phản ứng chế tạo ra CO:

C + O2 (xrightarrowt^0) CO2

C + CO2 (xrightarrowt^0) 2CO

- Khử oxit sắt

Fe2O3 + 3CO (xrightarrowt^0) 2Fe + 3CO2

Fe3O4 + 3CO (xrightarrowt^0) 3Fe + 4CO2

- tạo xỉ: Ca
O + Si
O2 → Ca
Si
O3

Sản xuất:

* Nguyên liệu:

- Gang;

- Sắt phế truất liệu

- Khí oxi

* chính sách sản xuất:

Oxi hóa những kim loại, phi kim để nhiều loại khỏi gang phần lớn các nhân tố C, S, P, Mn, Si, ...

* Qúa trình sản xuất:

- phản bội ứng tạo Fe
O:

2Fe + O2 (xrightarrowt^0) 2Fe
O

- Fe
O oxit hóa các nguyên tố khác có trong gang như: C, S, P, Mn, Si, ... Thành oxit để loại thoát khỏi thép

Fe
O + Mn (xrightarrowt^0) fe + Mn
O

VI. SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN MÒN

1. Sự làm mòn kim loại

Sự phá hủy kim các loại và hợp kim trong môi trường thiên nhiên tự nhiên do tính năng hóa học call là sự bào mòn kim loại

2. Các yếu tố tác động đến sự bào mòn kim loại

- nhiệt độ độ: ánh sáng cao, ăn mòn nhanh

- những chất vào môi trường: ẩm, nhiều chất OXH thì làm mòn nhanh

3. Các phương pháp bảo đảm an toàn kim loại không bị ăn mòn

- Ngăn cấm đoán kim một số loại tiếp xúc với môi trường xung quanh

- sản xuất các thích hợp kim có tác dụng chống, chịu ăn uống mòn

CHƯƠNG 3: PHI KIM

I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA PHI KIM

- Ở điều kiện thường, các phi kim tồn tại ở cả 3 trạng thái: rắn, lỏng, khí.

- nhiều phần các phi kim không dẫn điện, dẫn sức nóng kém, không có ánh kim

- một vài phi kim độc như: Cl2, Br2, I2, ...

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Công dụng với kim loại => muối hạt (hoặc oxit)

VD: Hg + S → Hg
S

2. Tác dụng với hidro => Hợp chất khí

VD: H2 + Cl2 → 2HCl

3. Nút độ hoạt động vui chơi của phi kim

Mức độ vận động hóa học mạnh mẽ hay yếu của những phi kim xét nhờ vào khả năng chức năng của phi kim với sắt kẽm kim loại và hidro

Thứ tự chuyển động giảm dần theo dãy:

F > O > Cl > Br > S > phường > C > Si

III. Clo

Tính chất vật lý:

Là chất khí màu xoàn lục, mùi hương hắc, tan một phần trong nước. Clo là khí độc

Tính hóa học hóa học:

Clo có những tính chất hóa học chung cua phi kim

+ Clo + kim loại → Muối

Cl2 + sắt → Fe
Cl3

+ Clo + Hidro => Khí hidro clorua

Cl2 + H2  → 2HCl

Tính hóa học khác:

Tác dụng với nước:

Cl2 + H2O → HCl + HCl
O

Cl2 + Na
OH → Na
Cl + Na
Cl
O + H2O

Điều chế

Trong phòng thí nghiệm:

Dùng chất oxi hóa mạnh (Mn
O2, KMn
O4, ...) + HCl đặc

VD: Mn
O2 + 4HCl → Mn
Cl2 + Cl2 + 2H2O

Trong công nghiệp:

Điện phân hỗn hợp Na
Cl bão hòa gồm màng phòng xốp

2Na
Cl + 2H2O → 2Na
OH + Cl2 + H2

IV. CACBON VÀ HỢP CHẤT CACBON

1. Dạng thù hình của cacbon

Có 3 các loại thù hình chính: Kim cương, than chì, cacbon vô định hình

2. đặc điểm của cacbon

+ Tính hấp phụ: cacbon vô định hình có khả năng hấp phụ hóa học khí, hóa học màu trên bề mặt chúng