*

Bài 1

a) (HNO_3)

b) (C_3H_8)

c) (Ca
CO_3)

Bài 2

a) CTHH : (C_2H_6)

PTK : 12 . 2 + 1 . 6 = 30 đv
C

=> hợp chất

b) CTHH : (Al_2O_3)

PTK : 27 . 2 + 16 . 3 = 102 đv
C

=> vừa lòng chất

c) CTHH : K

PTK : 39 đv
C

=> Đơn chất

d) CTHH : (Na
OH)

PTK : 23 + 16 +1 =40 đv
C

=> hợp chất

e) CTHH : Cl

PTK : 35,5 đv
C

=> Đơn chất

f) CTHH : (O_3)

PTK : 16 . 3 = 48 đv
C

=> Đơn chất

g) CTHH : (H_2SO_4)

PTK : 1 . 2 + 28 + 16 . 4 = 4 đv
C

=> hòa hợp chất

h ) CTHH : Si

PTK : 28 đv
C

=> Đơn chất

i ) CTHH : (C_12H_22O_11)

PTK : 12 . 12 + 22 . 1 +11 . 16 = 342 đv
C

=> hòa hợp chất

j ) CTHH : N

PTK : 14 đv
C

=> Đơn chất

k) CTHH : C

PTK : 12 đv
C

=> Đơn chất


Đúng(1)
Những câu hỏi liên quan
CN
Cuong Nguyen
24 tháng 10 2021
Viết CTHH với tính PTK của những chất sau. Đồng thời cho biết thêm chất như thế nào là đối kháng chất, hòa hợp chất.a) Khí etan, biết vào phân tử tất cả 2C, 6H. C) Kalib) Nhôm oxit, biết trong phân tử gồm 2Al và 3O. E) Khí clo ( bao gồm 2Cl)d) Natri hidroxit (gồm 1Na, 1O, 1H) j) Khí nitơ ( bao gồm 2N)f) Khí ozon, biết trong phân tử có 3 nguyên tử O h) Silici) Saccarozo (gồm 12C, 22 H, 11 O) k) Than (chứa cacbon)g) Axit sunfuric (gồm 2H, 1S,...

Bạn đang xem: Công thức hóa học của axit nitric 1h 1n 3o


Đọc tiếp

Viết CTHH và tính PTK của những chất sau. Đồng thời cho thấy chất nào là đơn chất, phù hợp chất.a) Khí etan, biết vào phân tử gồm 2C, 6H. C) Kalib) Nhôm oxit, biết vào phân tử gồm 2Al cùng 3O. E) Khí clo ( bao gồm 2Cl)d) Natri hidroxit (gồm 1Na, 1O, 1H) j) Khí nitơ ( gồm 2N)f) Khí ozon, biết vào phân tử có 3 nguyên tử O h) Silici) Saccarozo (gồm 12C, 22 H, 11 O) k) Than (chứa cacbon)g) Axit sunfuric (gồm 2H, 1S, 4O)


#Hóa học tập lớp 8
0
*

K
khiem123
9 tháng 11 2021
Bài 1: viết CTHH với thính phân tử khối của các chất saua/ khí hiđro, biết phân tử bao gồm 2Hb/ Kali nitrat, biết phân tử gồm 1K, 1N, 3O …………………………………………………………………………………………c/ Axit sunfurơ, biết phân tử tất cả 2H, 1S, 3O…………………………………………………………………………………………Bài 2: Nêu ý nghĩa của những CTHH sau:a/ Khí cacbon đioxit CO2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………b/ Kẽm hiđroxit...
Đọc tiếp

Bài 1: viết CTHH với thính phân tử khối của những chất sau

a/ khí hiđro, biết phân tử tất cả 2H

b/ Kali nitrat, biết phân tử tất cả 1K, 1N, 3O …………………………………………………………………………………………

c/ Axit sunfurơ, biết phân tử tất cả 2H, 1S, 3O

…………………………………………………………………………………………

Bài 2: Nêu ý nghĩa sâu sắc của các CTHH sau:

a/ Khí cacbon đioxit CO2

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b/ Kẽm hiđroxit Zn(OH)2

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c/ Nhôm sunfat Al2(SO4)3

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Tính nguyên tử khối của yếu tắc X trong các hợp chất:

a/ XCO3, biết PTK(XCO3) = 100 đv
C

…………………………………………………………………………………………

b/ XSO4, biết PTK(XSO4) = 120 đv
C

…………………………………………………………………………………………

Bài 4: Tính hóa trị của Fe, Ca, Na trong các hợp hóa học sau:

(Cho hóa trị của những nguyên tố cùng nhóm nguyên tử như sau: O (II) với (PO4) (III), (NO3) (I))

a. Fe2O3

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b. Ca3(PO4)2

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c. Na
NO3

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5: Lập cách làm hóa học của những hợp chất tạo bởi:

a. Cu (II) cùng O (II)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b. Tía (II) với (PO4) (III)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6: Phân tử hợp hóa học khí amoniac bao gồm 1N và số nguyên tử H chưa biết, biết phân tử khối của hợp hóa học là 17 đv
C. Hãy:

a. Tính số nguyên tử hiđro trong vừa lòng chất

b. Viết CTHH của thích hợp chất

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên cùng xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Chọn môn
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử và Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên cùng xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử với Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên cùng xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
*

câu 1 trong số chất tiếp sau đây chất làm sao là đối chọi chất hóa học nào là vừa lòng chất? vì sao?a, fe (III) oxit, phân tử tất cả 2Fe,30b, khí Hiđro, phân tử tất cả 2Hc,Axit nitric, phân tử tất cả 1H,1N cùng 30d, Caxi hiđroxit, phân tử bao gồm 1Ca,20 và 2He, can xi cabonat, phân tử gồm 1Ca,1C cùng 30câu 2 hãy tính phân tử khối của những chất trên


*

Tính phân tử khối của:

a)Cacbon đioxit, xem quy mô phân tử ở bài tập 5.

b)Khí metan, biết phân tử gồm 1C và 4H.

c)Axit nitric,biết phân tử tất cả 1H, 1N với 3O.

d)Thuốc tím (kali pemanganat) biết phân tử bao gồm 1K, 1Mn và 4O.


*

Tính phân tử khối của:

a)Cacbon dioxit (CO2) bằng: 12 + 16.2 = 44 đv
C

b)Khí metan (CH4) bằng: 12 + 4.1 = 16 đv
C

c)Axit nitric (HNO3) bằng: 1.1 + 14.1 + 16.3 = 63 đv
C

d)Kali pemanganat (KMn
O4) bằng: 1.39 + 1.55 + 4.16 = 158 đv
C


a) Phân tử khối của cacbon đioxit (CO­2):12.1 + 16.2 = 44 đv
C.

b) Phân tử khối của khí metan (CH4):12.1 + 4.1 = 16 đv
C.

c) Phân tử khối của axit nitric (HNO3):1.1 + 14.1 + 16.3 = 63 đv
C.

d) Phân tử khối của kali pemanganat (KMn
O4):1.39 + 1.55 + 4.16 = 158 đv
C.


1. Tính phân tử khối những chất sau:

a. Phân tử canxicacbonat gồm 1Ca, IC với 3O

b. Phân tử khí Nitơ tất cả 2N

c. Phân tử axit nitric tất cả 1H, IN cùng 30. (Biết: Ca= 40, C=12, O=16, N=14)


*

a)(PTK=1.40+1.12+3.16=100left(đv
C ight))

b)(PTK=2.14=28left(đv
C ight))

c)(PTK=1.1+1.14+3.16=63left(đv
C ight))


a) Phân tử khối của calcium carbonate Ca
CO3: 40 + 12 + 16.3 = 100

b) Phân tử khối của khí nitrogen N2: 14.2 = 28

c) Phân tử khổi của nitric acid HNO3: 1 + 14 + 16.3 = 63


Viết cách làm hóa học và tính phân tử khối (PTK) của
Nhôm oxit được tạo vị 2Al với 3OOxit fe từ 3 Fe và 4OAxit Nitric tất cả 1H, 1N với 3OBari Sunfat bao gồm 1Ba, 1S với 4OAxit photphoric bao gồm 3H, 1P với 4OKẽm Hidroxit gồm 1Zn và 2nhóm OHSắt (III) sunfat bao gồm 2 Fe cùng 3 team SO4giúp mình...

Viết công thức hóa học và tính phân tử khối (PTK) của

Nhôm oxit được tạo vì chưng 2Al cùng 3O

Oxit sắt từ 3 Fe với 4O

Axit Nitric tất cả 1H, 1N cùng 3O

Bari Sunfat tất cả 1Ba, 1S và 4O

Axit photphoric tất cả 3H, 1P với 4O

Kẽm Hidroxit bao gồm 1Zn với 2nhóm OH

Sắt (III) sunfat bao gồm 2 Fe và 3 đội SO4

giúp mình với


*

2. Hãy tính phân tử khối của :a) Khí Carbon dioxide, biết phân tử gồm : 1C và 2O.b) Khí Methane, biết phân tử gồm: 1C và 4H.c) Nitric acid, biết phân tử gồm: 1H, 1N cùng 3O.d) dung dịch tím (Potassium permanganate) biết phân tử tất cả : 1K, 1Mn cùng 4O.e) Sodium carbonate, biết phân tử gồm: 2Na, 1C, 3O.f) Silver nitrate, biết phân tử gồm: 1Ag, 1N,...

Xem thêm: Bộ đề toán lớp 6 học kì 1 môn toán 6 kntt có đáp án và lời giải chi tiết


2. Hãy tính phân tử khối của :a) Khí Carbon dioxide, biết phân tử bao gồm : 1C với 2O.b) Khí Methane, biết phân tử gồm: 1C cùng 4H.c) Nitric acid, biết phân tử gồm: 1H, 1N với 3O.d) thuốc tím (Potassium permanganate) biết phân tử bao gồm : 1K, 1Mn cùng 4O.e) Sodium carbonate, biết phân tử gồm: 2Na, 1C, 3O.f) Silver nitrate, biết phân tử gồm: 1Ag, 1N, 3O


Tính phân tử khối của:

a) Cacbon ddioxxit, xem mô hình phân tử ở bài bác tập 5.

b) Khí metan, biết phân tử bao gồm một C cùng 4H.

c) Axit nitric, biết phân tử gồm 1 H, 1N và 3O.

d) thuốc tím (kali pemanhanat) biết phân tử gồm 1K, 1Mn và 4O.


a) Phân tử khối của cacbon đi oxit (CO­2) = 12 + 16. 2 = 44 đv
C.

b) Phân tử khối của khí metan (CH4) = 12 + 4 . 1 = 16 đv
C.

c) Phân tử khối của axit nitric (HNO3) = 1.1 + 14. 1 + 16.3 = 63 ddv
C.

d) Phân tử khối của kali pemanganat (KMn
O4) = 1. 39 + 1. 55 + 4. 16 = 158 đv
C.


Câu 1 cho các hợp hóa học sau: a. Khí metan tạo vì 1C cùng 4H. B. Khí ammoniac tạo do 1N cùng 3H. C. Axit nitric tạo vày 1H, 1N và 3O. B. Axit sunfuric tạo vì 2H, 1S và 4O. Hãy viết cách làm hóa học với nêu ý nghĩa sâu sắc của các công thức hóa học trên. Câu 2 a, Lập phương pháp hoá học tập của hợp chất tạo do nhôm (Al) hoá trị (III) cùng nhóm SO4 hoá tri (II). B, Lập cách làm hoá học của hợp hóa học tạo vì nhôm (Al) hoá trị (III) và...

Câu 1 cho những hợp hóa học sau: a. Khí metan tạo vì 1C và 4H. B. Khí ammoniac tạo do 1N và 3H. C. Axit nitric tạo vì chưng 1H, 1N và 3O. B. Axit sunfuric tạo vì 2H, 1S và 4O. Hãy viết bí quyết hóa học cùng nêu ý nghĩa sâu sắc của các công thức hóa học trên. Câu 2 a, Lập công thức hoá học của hợp hóa học tạo vì chưng nhôm (Al) hoá trị (III) với nhóm SO4 hoá tri (II). B, Lập phương pháp hoá học của hợp chất tạo vày nhôm (Al) hoá trị (III) cùng oxi


Bài 1Viết CTHH của:a) Axit nitric (gồm 1H; 1N; 3O)b) Khí gas (gồm 3C; 8H)c) Đá vôi (gồm 1Ca; 1C; 3O)Bài 2Viết CTHH với tính PTK của các chất sau. Đồng thời cho biết thêm chất nào là solo chất, hợp chất.a) Khí etan, biết trong phân tử có 2C, 6H.b) Nhôm oxit, biết vào phân tử gồm 2Al với 3O.c) Kalid) Natri hidroxit (gồm 1Na, 1O, 1H)e) Khí clof) Khí ozon, biết vào phân tử gồm 3 nguyên tử O)g) Axit sunfuric (gồm 2H, 1S, 4O)h) Silici) Saccarozo...

Bài 1Viết CTHH của:a) Axit nitric (gồm 1H; 1N; 3O)b) Khí gas (gồm 3C; 8H)c) Đá vôi (gồm 1Ca; 1C; 3O)Bài 2Viết CTHH và tính PTK của những chất sau. Đồng thời cho biết thêm chất làm sao là đối chọi chất, vừa lòng chất.a) Khí etan, biết vào phân tử có 2C, 6H.b) Nhôm oxit, biết trong phân tử bao gồm 2Al và 3O.c) Kalid) Natri hidroxit (gồm 1Na, 1O, 1H)e) Khí clof) Khí ozon, biết trong phân tử gồm 3 nguyên tử O) g) Axit sunfuric (gồm 2H, 1S, 4O)h) Silici) Saccarozo (gồm 12C, 22 H, 11 O)j) Khí nitơk) Than (chứa cacbon)


Bài 1

a) (HNO_3)

b) (C_3H_8)

c) (Ca
CO_3)

Bài 2

a) CTHH : (C_2H_6)

PTK : 12 . 2 + 1 . 6 = 30 đv
C

=> đúng theo chất

b) CTHH : (Al_2O_3)

PTK : 27 . 2 + 16 . 3 = 102 đv
C

=> thích hợp chất

c) CTHH : K

PTK : 39 đv
C

=> Đơn chất

d) CTHH : (Na
OH)

PTK : 23 + 16 +1 =40 đv
C

=> thích hợp chất

e) CTHH : Cl

PTK : 35,5 đv
C

=> Đơn chất

f) CTHH : (O_3)

PTK : 16 . 3 = 48 đv
C

=> Đơn chất

g) CTHH : (H_2SO_4)

PTK : 1 . 2 + 28 + 16 . 4 = 4 đv
C

=> hợp chất

h ) CTHH : Si

PTK : 28 đv
C

=> Đơn chất

i ) CTHH : (C_12H_22O_11)

PTK : 12 . 12 + 22 . 1 +11 . 16 = 342 đv
C

=> hợp chất

j ) CTHH : N

PTK : 14 đv
C

=> Đơn chất

k) CTHH : C

PTK : 12 đv
C

=> Đơn chất


Đúng(1)
Xếp hạng
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên với xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc chống an ninh
Tiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Tuần
Tháng
Năm

hocfull.com là căn nguyên giáo dục số. Với chương trình huấn luyện bám sát sách giáo khoa từ mẫu giáo đi học 12. Các bài học được cá nhân hoá với phân tích thời hạn thực. hocfull.com thỏa mãn nhu cầu nhu mong riêng của từng người học.

Theo dõi hocfull.com trên

*
*
*

hocfull.com


Chúng tôi đề xuất
Tài nguyên
Ứng dụng mobile
Tải vận dụng trên tiện ích Store

Tải áp dụng Android
Học liệu
Hỏi đáp
Link rút gọn
Link rút gọn gàng
Để sau
Đăng ký
Các khóa học rất có thể bạn quan lại tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàng
Đóng
×
Yêu mong VIP×
Học liệu này hiện nay đang bị hạn chế, chỉ dành cho tài khoản VIP cá nhân, phấn kích nhấn vào đây để tăng cấp tài khoản.