&#x
A0; 1. Đối tượng phản &#x
E1;nh của văn học l&#x
E0; g&#x
EC;? - Nghệ thuật phản &#x
E1;nh hiện thực tr&#x
EA;n một phạm vi hết sức rộng lớn v&#x
E0; đa dạng, nhưng tất cả c&#x
E1;c sự vật v&#x
E0; hiện tượng ấy đều được x&#x
E9;t dưới mối quan tiền hệ thẩm mỹ với bé người. Nếu c&#x
E1;c ng&#x
E0;nh khoa học t&#x
EC;m đến c&#x
E1;c sự vật hiện tượng để t&#x
EC;m ra bản chất, quy luật của n&#x
F3; th&#x
EC; nghệ thuật lại quan liêu t&#x
E2;m v&#x
E0; kh&#x
E1;m ph&#x
E1; mối quan liêu hệ của bé người với thế giới xung quanh.- Đối tượng chủ yếu của nghệ thuật l&#x
E0; con người, nghệ thuật quan tiền t&#x
E2;m trước hết đến bản chất x&#x
E3; hội của nhỏ người. Bé người kh&#x
F4;ng tồn tại như một thực thể kh&#x
E9;p k&#x
ED;n với bản chất nội tại của n&#x
F3;, bản chất nhỏ người chỉ bộc lộ qua những mối quan hệ hiện thực của n&#x
F3; (V&#x
ED; dụ: c&#x
E1;c t&#x
E1;c phẩm sau 1975 đặt bé người trong quan liêu hệ với tự nhi&#x
EA;n, x&#x
E3; hội v&#x
E0; ch&#x
ED;nh m&#x
EC;nh để kh&#x
E1;m ph&#x
E1; thế giới nội t&#x
E2;m s&#x
E2;u k&#x
ED;n của con người). Xem x&#x
E9;t bé người qua c&#x
E1;c mối quan hệ kh&#x
F4;ng l&#x
E0;m mờ đi bản chất ri&#x
EA;ng của n&#x
F3; m&#x
E0; ngược lại, qua c&#x
E1;c mối quan tiền hệ, nhỏ người c&#x
E0;ng thể hiện bản chất của m&#x
EC;nh. - con người của nghệ thuật hiện l&#x
EA;n với những t&#x
ED;nh c&#x
E1;ch độc đ&#x
E1;o, số phận cụ thể. &#x
A0; 2. V&#x
EC; sao đối tượng phản &#x
E1;nh chủ yếu của văn học l&#x
E0; nhỏ người? -Văn học l&#x
E0; nh&#x
E2;n học” (Gorki). Văn học với chức năng nhận thức, gi&#x
E1;o dục c&#x
F3; vai tr&#x
F2; phải trở th&#x
E0;nh một “Cuốn s&#x
E1;ch gi&#x
E1;o khoa về đời sống” , gi&#x
FA;p con người hiểu cuộc đời, v&#x
E0; hiểu ch&#x
ED;nh bản th&#x
E2;n m&#x
EC;nh. Để con người hiểu về x&#x
E3; hội nhỏ người, để bé người hiểu về ch&#x
ED;nh bé người th&#x
EC; kh&#x
F4;ng thể khước từ việc thể hiện con người. - Lấy bé người l&#x
E0;m đối tượng mi&#x
EA;u tả chủ yếu, văn nghệ c&#x
F3; được một điểm tựa để nh&#x
EC;n ra to&#x
E0;n thế giới. Văn nghệ bao giờ cũng nh&#x
EC;n hiện thực qua c&#x
E1;i nh&#x
EC;n của bé người. Bé người vào ođừi sống v&#x
E0; trong văn nghệ l&#x
E0; những trung t&#x
E2;m gi&#x
E1; trị, trung t&#x
E2;m đ&#x
E1;nh gi&#x
E1; &#x
E8; Mi&#x
EA;u tả con người l&#x
E0; phương thức mi&#x
EA;u tả to&#x
E0;n bộ thế giới. Việc biểu hiện hiện thực s&#x
E2;u sắc giỏi hời hợt, phụ thuộc v&#x
E0;o việc nhận thức nhỏ người, am hiểu c&#x
E1;i nh&#x
EC;n nhỏ người.- Mặt kh&#x
E1;c, theo quy luật của qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh s&#x
E1;ng tạo, “Cuộc đời l&#x
E0; điểm khởi đầu v&#x
E0; l&#x
E0; điểm đi tới của văn chương” (Tố Hữu), văn học phải trở th&#x
E0;nh “Thứ vũ kh&#x
ED; cao quý m&#x
E0; đắc lực m&#x
E0; ch&#x
FA;ng ta c&#x
F3;, để vừa tố c&#x
E1;o vừa cụ đổi một thế giới xấu xa, giả dối, vừa l&#x
E0;m t&#x
E2;m hồn người đọc trở n&#x
EA;n vào sạch hơn, phong ph&#x
FA; hơn” (Thạch Lam). Để thực hiện được sứ mệnh cao cả của m&#x
EC;nh l&#x
E0; t&#x
E1;c động, cải tạo hiện thực, văn chương kh&#x
F4;ng thể tự th&#x
E2;n thực hiện được, m&#x
E0; phải th&#x
F4;ng qua một đối tượng vật chất đ&#x
F3; l&#x
E0; nhỏ người. “Vũ kh&#x
ED; ph&#x
EA; ph&#x
E1;n dĩ nhi&#x
EA;n kh&#x
F4;ng thể cụ thế sự ph&#x
EA; ph&#x
E1;n bằng vũ kh&#x
ED;, v&#x
E0; phải c&#x
F3; lực lược vật chất mới đ&#x
E1;nh đổ được lực lượng vật chất” (H&#x
EA;ghen).Văn học t&#x
E1;c động v&#x
E0;o con người qua bé đường tư tưởng, t&#x
EC;nh cảm để từ đ&#x
F3; con người sẽ c&#x
F3; những hoạt động t&#x
ED;ch cực t&#x
E1;c động v&#x
E0;o cuộc sống &#x
E8; con người ch&#x
ED;nh l&#x
E0; đối tượng trung t&#x
E2;m của văn học, l&#x
E0; chủ thể s&#x
E1;ng tạo, đối tượng phản &#x
E1;nh, lại vừa l&#x
E0; đối tượng tiếp nhận.&#x
A0; 3. Văn học phản &#x
E1;nh nhỏ người tr&#x
EA;n những phương diện n&#x
E0;o? - Về phương diện x&#x
E3; hội, nhỏ người vào văn nghệ được phản &#x
E1;nh như những hiện tượng ti&#x
EA;u biểu cho mối quan lại hệ x&#x
E3; hội nhất định. Về mặt n&#x
E0;y, văn nghệ nhận thức nhỏ người như những t&#x
ED;nh c&#x
E1;ch, Đ&#x
F3; l&#x
E0; những nhỏ người sống, c&#x
E1; thể, cảm t&#x
ED;nh nhưng lại thể hiện r&#x
F5; n&#x
E9;t những phẩm chất c&#x
F3; &#x
FD; nghĩa x&#x
E3; hội, đại diện mang đến một giai cấp, một tầng lớp, một d&#x
E2;n tộc… - Về phương diện đạo đức, t&#x
ED;nh c&#x
E1;ch m&#x
E0; văn nghệ nắm bắ kh&#x
F4;ng trừu tượng như những kh&#x
E1;i niệm về phẩm chất, m&#x
E0; l&#x
E0; c&#x
E1;c phẩm chất thể hiện trong đời sống con người. Văn học kh&#x
E1;m ph&#x
E1; &#x
FD; nghĩa đạo đức trong c&#x
E1;c t&#x
EC;n huống &#x
E9;o le, phức tạp nhất, vào những trường hợp kh&#x
F4;ng thể nh&#x
EC;n thấy một c&#x
E1;ch giản đơn, bề ngo&#x
E0;i. Về phương diện ch&#x
ED;nh trị, văn học mi&#x
EA;u tả nhỏ người vào đời sống ch&#x
ED;nh trị kh&#x
F4;ng phải sở hữu bản chất giai cấp trừu tượng m&#x
E0; như những t&#x
ED;nh c&#x
E1;ch cụ thể &#x
E8; L&#x
E0;m sống lại đời sống ch&#x
ED;nh trị cũng như l&#x
E0;m sống lại cuộc sống của nhỏ người trong những cơn b&#x
E3;o t&#x
E1;p ch&#x
ED;nh trị. 4. Gi&#x
E1; trị thẩm mỹ l&#x
E0; g&#x
EC;? Gi&#x
E1; trị thẩm mỹ l&#x
E0; &#x
FD; nghĩa của c&#x
E1;c hiện tượng cảm t&#x
ED;nh của thế giới đối với l&#x
ED; tưởng v&#x
E0; thị hiếu thẩm mỹ. 5. Tại sao t&#x
E1;c phẩm văn học phải c&#x
F3; gi&#x
E1; trị thẩm mỹ? - vào nghệ thuật, l&#x
FD; tưởng thẩm mỹ g&#x
F3;p phần định hướng tư duy theo ti&#x
EA;u ch&#x
ED; Ch&#x
E2;n – Thiện – Mỹ. Những nghệ sĩ ch&#x
E2;n ch&#x
ED;nh, qua hoạt động nghệ thuật của m&#x
EC;nh, đ&#x
E3; khẳng định những tư tưởng tiến bộ, nhằm phục vụ điều thiện v&#x
E0; ch&#x
ED;nh nghĩa. - Thiếu kh&#x
E1;t khao vươn tới c&#x
E1;i đẹp, nghệ thuật sẽ mất đi sức mạnh cơ bản của n&#x
F3;, sẽ kh&#x
F4;ng thể thanh lọc t&#x
E2;m hồn nhỏ người v&#x
E0; cải tạo x&#x
E3; hội. Cho n&#x
EA;n, nghệ thuật kh&#x
F4;ng những phản &#x
E1;nh quy luật của đời sống m&#x
E0; c&#x
F2;n phản &#x
E1;nh c&#x
E1;ch đ&#x
E1;nh g&#x
E1;i thẩm mỹ về đời sống. 6. C&#x
E1;i đẹp trong văn học biểu hiện như thế n&#x
E0;o? t&#x
E1;c phẩm văn học lúc phản &#x
E1;nh hiện thực kh&#x
E1;o qu&#x
E1;t, đ&#x
E1;nh gi&#x
E1; về mặt tư tưởng, cảm x&#x
FA;c đều t&#x
E1;i hiện những lớp hiện thực c&#x
F3; gi&#x
E1; trị thẩm mỹ nhất định, độc đ&#x
E1;o, kh&#x
F4;ng lặp lại mang đến những t&#x
EC;nh điệu thẩm mỹ. C&#x
E1;i đẹp trong t&#x
E1;c phẩm văn học rất đa dạng: - C&#x
E1;i đẹp của thi&#x
EA;n nhi&#x
EA;n, đất nước - C&#x
E1;i đẹp của bé người: ngoại h&#x
EC;nh, t&#x
E0;i năng, nh&#x
E2;n c&#x
E1;ch - Vẻ đẹp của văn h&#x
F3;a, phong tục - Vẻ đẹp của ng&#x
F4;n ngữ, nghệ thuật 7. V&#x
EC; sao văn học phải phản &#x
E1;nh hiện thực cuộc sống? - Văn học, với chức năng nhận thức, gi&#x
E1;o dục cần phải trở th&#x
E0;nh thứ “Vũ kh&#x
ED; thanh cao v&#x
E0; đắc lực…”(Thạch Lam) để thay đổi v&#x
E0; cải tạo cuộc sống. Muốn vậy văn học phải cho bé người hiểu được cuộc sống diễn ra xung quanh m&#x
EC;nh, phải gi&#x
FA;p con người năm bắt được những vấn đề có hơi thở của thời đại.- Hiện thực l&#x
E0; nguồn gốc của nhận thức, của &#x
FD; thức, l&#x
E0; mảnh đất m&#x
E0;u mỡ nu&#x
F4;i dưỡng nghệ thuật v&#x
E0; đồng thời l&#x
E0; ch&#x
EC;a kh&#x
F3;a giải th&#x
ED;ch c&#x
E1;c hiện tượng phức tạp của nghệ thuật. Chỉ khi hướng về với hiện thực cuộc sống, với đời sống nh&#x
E2;n d&#x
E2;n, nh&#x
E0; văn mới c&#x
F3; thể t&#x
EC;m được mang lại m&#x
EC;nh nguồn cảm hứng dồi d&#x
E0;o, chất liệu s&#x
E1;ng tạo đặc sắc, đ&#x
E1;ng gi&#x
E1; cũng như mang lại t&#x
E0;i năng v&#x
E0; vốn sống của m&#x
EC;nh cơ hội trả qua “lửa thử v&#x
E0;ng” để từ đ&#x
F3; c&#x
E0;ng ph&#x
E1;t triển mạnh mẽ hơn, đặc sắc hơn…- vị vậy, vai tr&#x
F2; của nh&#x
E0; văn l&#x
E0; “người thư k&#x
ED; trung th&#x
E0;nh của thời đại”. Tr&#x
E1;ch nhiệm của nh&#x
E0; văn l&#x
E0; phải thể hiện hiện thực cuộc sống, nắm bắt được những m&#x
E2;u thuẫn cơ bản nhất của thời đại để từ đ&#x
F3; đưa ra một hướng đi, một giải ph&#x
E1;p, b&#x
E0;y tỏ một th&#x
E1;i độ, một lối đi để cải tạo hiện thực cuộc sống. 8. Khi phản &#x
E1;nh hiện thực cuộc sống, văn học tr&#x
EC;nh b&#x
E0;y những vấn đề g&#x
EC;?- Những vấn đề có t&#x
ED;nh bản chất của hiện thực: Phản &#x
E1;nh hiện thực, văn học c&#x
F3; khả năng hiểu biết v&#x
E0; kh&#x
E1;m ph&#x
E1; được bản chất hoặc những kh&#x
ED; cạnh căn bản của hiện thực.- Những vấn đề về số phận, phẩm chất v&#x
E0; bản chất của bé người: Văn học đi s&#x
E2;u kh&#x
E1;m ph&#x
E1; những vấn đề đời tư, thế sự về số phận của con người, đề cao nh&#x
E2;n t&#x
ED;nh v&#x
E0; phẩm chất tốt đẹp của nhỏ người đồng thời chạm đến những vấn đề nh&#x
E2;n bản c&#x
F3; t&#x
ED;nh chất mu&#x
F4;n thuở: kh&#x
E1;t vọng hạnh ph&#x
FA;c, cuộc đấu tranh giữa thiện v&#x
E0; &#x
E1;c vào mỗi con người… - Thế giới chủ quan lại - thế giới nội t&#x
E2;m của nh&#x
E0; văn. Garođi đến rằng: “S&#x
E1;ng t&#x
E1;c văn nghệ c&#x
F3; nhiệm vụ kh&#x
F4;ng phải t&#x
E1;i hiện thế giới m&#x
E0; l&#x
E0; biểu hiện kh&#x
E1;t vọng của nhỏ người” &#x
E8; Qua hiện thực được phản &#x
E1;nh vào t&#x
E1;c phẩm, ta nhận ra sự đ&#x
E1;nh gi&#x
E1;, l&#x
ED; giải của nh&#x
E0; văn trước hiện thực ấy. Hiện thực trong t&#x
E1;c phẩm văn học l&#x
E0; kết quả của qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh suy tư v&#x
E0; trăn trở, kh&#x
F4;ng ngừng đặt ra những c&#x
E2;u hỏi v&#x
E0; t&#x
EC;m c&#x
E1;ch trả lời những c&#x
E2;u hỏi, để đề xuất một con đường, một giải ph&#x
E1;p, một hướng đi cho hiện thực cuộc sống. 9. V&#x
EC; sao văn học lại l&#x
E0; tiếng n&#x
F3;i của cảm x&#x
FA;c? Văn học l&#x
E0; hiện tượng thẩm mỹ, n&#x
F3;i t&#x
E1;c phẩm văn học l&#x
E0; n&#x
F3;i đến c&#x
E1;i đẹp. T&#x
E1;c phẩm văn học kh&#x
F4;ng phải l&#x
E0; sự gi&#x
E1;o điều, kh&#x
F4; cứng m&#x
E0; t&#x
E1;c động trước hết v&#x
E0;o người đọc th&#x
F4;ng qua tr&#x
E1;i tim, qua những rung cảm của t&#x
E2;m hồn, hướng người đọc đến những gi&#x
E1; trị ch&#x
E2;n-thiện-mỹ. 10. Cảm x&#x
FA;c vào văn học c&#x
F3; những đặc điểm g&#x
EC;? - Nội dung tư tưởng của t&#x
E1;c phẩm văn học kh&#x
F4;ng bao giờ l&#x
E0; một sự l&#x
ED; giải dửng dưng, lạnh l&#x
F9;ng, m&#x
E0; phải gắn với những cảm x&#x
FA;c m&#x
E3;nh liệt. Nội dung của cảm hứng tư tưởng trong t&#x
E1;c phẩm bao giờ cũng l&#x
E0; một t&#x
EC;nh cảm x&#x
E3; hội đ&#x
E3; được &#x
FD; thức, đ&#x
E3; được si&#x
EA;u thăng dưới l&#x
FD; tưởng của thời đại. Đ&#x
F3; c&#x
F3; thể l&#x
E0; t&#x
EC;nh cảm khẳng định như ngợi ca, vui sướng, biết ơn, tin tưởng, y&#x
EA;u thương, đau x&#x
F3;t, thương tiếc… Đ&#x
F3; c&#x
F3; thể l&#x
E0; những t&#x
EC;nh cảm phủ định c&#x
E1;c hiện tượng ti&#x
EA;u cực như tố c&#x
E1;o, căm th&#x
F9;, phẫn nộ, ch&#x
E2;m biếm, chế giễu, mỉa mai.- Cảm hứng trong t&#x
E1;c phẩm văn học kh&#x
F4;ng phải l&#x
E0; t&#x
EC;nh cảm được xướng l&#x
EA;n, m&#x
E0; phải l&#x
E0; t&#x
EC;nh cảm to&#x
E1;t ra từ t&#x
EC;nh huống, từ t&#x
ED;nh c&#x
E1;ch v&#x
E0; từ sự mi&#x
EA;u tả. - Cảm hứng trong t&#x
E1;c phẩm văn học phải phục t&#x
F9;ng quy luật của t&#x
EC;nh cảm: phải gợi mở chứ kh&#x
F4;ng biểu hiện thẳng đuột, một chiều; trong t&#x
E1;c phẩm văn học, sự vật động của t&#x
EC;nh cảm c&#x
F3; quy luật ri&#x
EA;ng, nhiều lúc lất &#x
E1;t quy luật đời sống, quy luật x&#x
E3; hội. 11. T&#x
EC;nh cảm v&#x
E0; tương vào văn học c&#x
F3; mối quan tiền hệ như thế n&#x
E0;o? T&#x
EC;nh cảm v&#x
E0; tư tưởng vào t&#x
E1;c phẩm văn học c&#x
F3; mối quan liêu hệ thống nhất, biện chứng: - Tư tưởng l&#x
E0;m n&#x
EA;n sức nặng của t&#x
E1;c phẩm, khiến t&#x
EC;nh cảm của t&#x
E1;c phẩm kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n l&#x
E0; những x&#x
FA;c cảm vu vơ hời hợt, m&#x
E0; trở th&#x
E0;nh những rung cảm m&#x
E3;nh liệt, c&#x
F3; chiều s&#x
E2;u. - T&#x
EC;nh cảm gi&#x
FA;p tư tưởng thăng hoa, t&#x
E1;c động v&#x
E0;o bạn động cả bằng nhỏ đường tr&#x
E1;i tim v&#x
E0; khối &#x
F3;c, gi&#x
FA;p người đọc ngộ ra những ch&#x
E2;n l&#x
FD; về con người v&#x
E0; đời sống. 12. V&#x
EC; sao văn học cần phải s&#x
E1;ng tạo? - Thứ nhất l&#x
E0; vì chưng bản th&#x
E2;n nghệ thuật l&#x
E0; hoạt động của sự s&#x
E1;ng tạo có t&#x
ED;nh c&#x
E1; thể, kh&#x
F4;ng lặp lại người kh&#x
E1;c v&#x
E0; kh&#x
F4;ng lặp lại ch&#x
ED;nh m&#x
EC;nh. - Thứ hai, mục đ&#x
ED;ch cao cả của văn chương l&#x
E0; trở th&#x
E0;nh “thứ vũ kh&#x
ED; cao quý v&#x
E0; đắc lực…”, muốn thực hiện được sứ mệnh của m&#x
EC;nh, văn chương phải t&#x
EC;m được những c&#x
E1;ch thức t&#x
E1;c động v&#x
E0;o t&#x
E2;m tư t&#x
EC;nh cảm người đọc để tạo th&#x
E0;nh sức mạnh t&#x
E1;c động trở lại v&#x
E0;o cuộc sống. Người đọc sẽ kh&#x
F4;ng thể bị t&#x
E1;c động nếu những g&#x
EC; văn học nghệ thuật với lại chỉ l&#x
E0; rập khu&#x
F4;n, đơn điệu, nh&#x
E0;m ch&#x
E1;n. - Thứ ba, mỗi nh&#x
E0; văn s&#x
E1;ng t&#x
E1;c đều muốn muốn ghi lại dấu ấn của m&#x
EC;nh tr&#x
EA;n cuộc đời, một t&#x
E1;c phẩm muốn sống m&#x
E3;i phải gi&#x
E0;nh vị tr&#x
ED; đặc biệt trong l&#x
F2;ng bạn đọc “người tạo ra t&#x
E1;c phẩm l&#x
E0; nh&#x
E0; văn, người quyết định sức sống của t&#x
E1;c phẩm phải l&#x
E0; độc giả”-> Độc giả kh&#x
F4;ng bao giờ chấp nhận những điều quen nh&#x
E0;m, kh&#x
F4;ng bao giờ chấp nhận những nh&#x
E0; văn sao ch&#x
E9;p, v&#x
EC; nhu cầu của họ lúc t&#x
EC;m đến văn chương l&#x
E0; nhu cầu t&#x
EC;m kiếm những g&#x
EC; mới mẻ, mở mang đầu &#x
F3;c, tư tưởng t&#x
EC;nh cảm… Đ&#x
F3; cũng ch&#x
ED;nh l&#x
E0; quy luật đ&#x
E0;o thải khắc nghiệt của văn chương, người kh&#x
F4;ng s&#x
E1;ng tạo sẽ bị qu&#x
EA;n l&#x
E3;ng. điều n&#x
E0;y đ&#x
F2;i hỏi nh&#x
E0; văn phải c&#x
F3; những điểm đặc biệt kh&#x
F4;ng bị lẫn với người kh&#x
E1;c v&#x
E0; kh&#x
F4;ng lặp lại với ch&#x
ED;nh m&#x
EC;nh, phải c&#x
F3; thứ “v&#x
E2;n tay nghệ thuật ri&#x
EA;ng” in dấu trong l&#x
F2;ng bạn đọc, thể hiện qua những t&#x
E1;c phẩm đặc sắc, c&#x
F3; gi&#x
E1; trị. 13. Sự s&#x
E1;ng tạo vào văn học c&#x
F3; biểu hiện như thế n&#x
E0;o?- Ch&#x
E2;n l&#x
FD; nghệ thuật thống nhất nhưng kh&#x
F4;ng đồng nhất với ch&#x
E2;n l&#x
FD; đời sống. Hiện thực trong t&#x
E1;c phẩm văn học l&#x
E0; h&#x
EC;nh ảnh chủ quan lại của thế giới kh&#x
E1;ch quan, đ&#x
E3; được kh&#x
FA;c xạ qua lăng k&#x
ED;nh của nh&#x
E0; văn. Sự s&#x
E1;ng tạo ở đ&#x
E2;y thể hiện qua g&#x
F3;c nh&#x
EC;n mới mẻ, độc đ&#x
E1;o v&#x
E0; những ph&#x
E1;t hiện của ri&#x
EA;ng người nghệ sĩ trong qu&#x
E1; tr&#x
EC;nh kh&#x
E1;m ph&#x
E1; hiện thực cuộc sống. - Sự s&#x
E1;ng tạo của văn học c&#x
F2;n l&#x
E0; kết quả của tr&#x
ED; tưởng tượng nhằm tạo ra thế giới của ước mơ, của l&#x
ED; tưởng, vươn l&#x
EA;n tr&#x
EA;n hiện thực kh&#x
E1;ch quan tiền để ph&#x
E1; vỡ c&#x
E1;c giới hạn của sự tồn tại. 14. Phản &#x
E1;nh v&#x
E0; s&#x
E1;ng tạo c&#x
F3; mối quan hệ như thế n&#x
E0;o? Phản &#x
E1;nh v&#x
E0; s&#x
E1;ng tạo c&#x
F3; mối quan liêu hệ thống nhất biện chứng. - Sự phản &#x
E1;nh gi&#x
FA;p mang đến sự s&#x
E1;ng tạo kh&#x
F4;ng đi chệch hướng, kh&#x
F4;ng trở th&#x
E0;nh những điều hoang đường, v&#x
F4; nghĩa l&#x
E0; c&#x
F3; chiều s&#x
E2;u v&#x
E0; gợi ra những gi&#x
E1; trị tư tưởng s&#x
E2;u sắc. - Sự s&#x
E1;ng tạo gi&#x
FA;p mang đến sự phản &#x
E1;nh kh&#x
F4;ng kh&#x
F4; khan, gi&#x
E1;o điều m&#x
E0; trở n&#x
EA;n mới mẻ, thu h&#x
FA;t, sinh động, gi&#x
E0;u sức sống. 15. Nội dung l&#x
E0; g&#x
EC;? Kh&#x
E1;i niệm nội dung c&#x
F3; cơ sở vững chắc từ mối quan lại hệ giữa văn học v&#x
E0; hiện thực, bao h&#x
E0;m nh&#x
E2;n tố kh&#x
E1;ch quan tiền của đời sống v&#x
E0; nh&#x
E2;n tố chủ quan tiền của nh&#x
E0; văn. N&#x
F3; vừa l&#x
E0; cuộc sống được y thức, vừa l&#x
E0; sự cảm x&#x
FA;c, đ&#x
E1;nh gi&#x
E1; đối với cuộc sống đ&#x
F3;. C&#x
F3; nhị cấp độ: nội dung trực tiếp v&#x
E0; nội dung gi&#x
E1;n tiếp.Y&#x
EA;u cầu nội dung: Phải thực hiện được c&#x
E1;c chức năng của văn học, thực hiện được thi&#x
EA;n chức của văn học. 16. H&#x
EC;nh thức l&#x
E0; g&#x
EC;? L&#x
E0; sự hợp th&#x
E0;nh của nhiều yếu tố: nghệ thuật sử dụng ng&#x
F4;n từ, c&#x
E1;c đặc trưng thể loại, biện ph&#x
E1;p kết cấu x&#x
E2;y dựng nh&#x
E2;n vật… nhằm mục đ&#x
ED;ch thẻ hiện trực tiếp, sinh động nội dung, nhằm tạo n&#x
EA;n dạng tồn tại nhất định của nội dung, tạo n&#x
EA;n to&#x
E0;n bộ t&#x
E1;c phẩm th&#x
E0;nh một chỉnh thể thống nhất. 17. H&#x
EC;nh thức v&#x
E0; nội dung c&#x
F3; mối quan hệ như thế n&#x
E0;o? - Thống nhất, mật thiết -> mỗi t&#x
E1;c phẩm l&#x
E0; một chỉnh thể thống nhất giữa nội dung v&#x
E0; h&#x
EC;nh thức: “nội dung phải l&#x
E0; nội dung của h&#x
EC;nh thức, h&#x
EC;nh thức phải l&#x
E0; h&#x
EC;nh thức của nội dung” - Nội dung đ&#x
F3;ng vai tr&#x
F2; chủ đạo. Nội dung l&#x
E0; c&#x
E1;i c&#x
F3; trước, th&#x
F4;ng qua tư tưởng của nh&#x
E0; văn, bao giờ cũng sẽ t&#x
EC;m ra h&#x
EC;nh thức ph&#x
F9; hợp nhất để bộc lộ đầy đủ, r&#x
F5; r&#x
E0;ng bản chất. - &#x
DD; nghĩa: Sự thống nhất của ND-NT tạo n&#x
EA;n sức mạnh tư tưởng – nghệ thật của một TP. “Mỗi t&#x
E1;c phẩm l&#x
E0; một ph&#x
E1;t minh về h&#x
EC;nh thức, một kh&#x
E1;m ph&#x
E1; về nội dung”. 18. H&#x
EC;nh tượng nghệ thuật l&#x
E0; g&#x
EC;? - H&#x
EC;nh tượng l&#x
E0; sự phản &#x
E1;nh hiện thực một c&#x
E1;ch kh&#x
E1;i qu&#x
E1;t bằng nghệ thuật dưới h&#x
EC;nh thức những hiện tượng cụ thể, sinh động, điển h&#x
EC;nh, nhận thứ trực tiếp bằng cảm t&#x
ED;nh.- H&#x
EC;nh tượng nghệ thuật ch&#x
ED;nh l&#x
E0; c&#x
E1;c kh&#x
E1;ch thể đời sống được nghệ sĩ t&#x
E1;i hiện bằng tr&#x
ED; tưởng tượng s&#x
E1;ng tạo. H&#x
EC;nh tượng nghệ thuật t&#x
E1;i hiện đời sống, nhưng kh&#x
F4;ng phải s&#x
E1;ng tạo, sao ch&#x
E9;p y nguy&#x
EA;n những hiện tượng c&#x
F3; thật m&#x
E0; l&#x
E0; t&#x
E1;i hiện c&#x
F3; chọn lọc, s&#x
E1;ng tạo th&#x
F4;ng qua tr&#x
ED; tưởng tượng v&#x
E0; t&#x
E0;i năng của người nghệ sĩ. 19. H&#x
EC;nh tượng nghệ thuật c&#x
F3; những đặc điểm g&#x
EC;? - H&#x
EC;nh tượng nghệ thuật l&#x
E0; h&#x
EC;nh ảnh chủ quan tiền của thế giới kh&#x
E1;ch quan.T&#x
ED;nh kh&#x
E1;ch quan của h&#x
EC;nh tượng l&#x
E0; n&#x
F3;i l&#x
EA;n bản chất, quy luật của cuộc sống. Người nghệ sĩ phản &#x
E1;nh c&#x
E1;i đ&#x
E3;, đang v&#x
E0; c&#x
F3; thể xảy ra theo quy luật của tự nhi&#x
EA;n, đời sống. - H&#x
EC;nh tượng nghệ thuật bao h&#x
E0;m sự thống nhất biện chứng giữa thuộc t&#x
ED;nh chung v&#x
E0; c&#x
E1; biệt. N&#x
F3; hiện ra một c&#x
E1;ch cụ thể, độc đ&#x
E1;o, kh&#x
F4;ng lặp lại nhưng chứa đựng những thuộc t&#x
ED;nh bình thường của hiện tượng, sự vật, chứa đựng những quy luật tầm thường của cuộc sống. - C&#x
E1;c h&#x
EC;nh tượng nghệ thuật bao giờ cũng l&#x
E0; th&#x
E0;nh quả của tư duy s&#x
E1;ng tạo v&#x
E0; hư cấu của nghệ sĩ. Ch&#x
FA;ng xuất hiện kh&#x
F4;ng phải để minh họa v&#x
E0; khảo s&#x
E1;t đến kết luận sở hữu t&#x
ED;nh kh&#x
E1;i qu&#x
E1;t m&#x
E0; bản th&#x
E2;n n&#x
F3; l&#x
E0; th&#x
E0;nh quả s&#x
E1;ng tạo, l&#x
E0; sự th&#x
EA;m v&#x
E0;o kh&#x
E1;ch thể một thực thể mới. -H&#x
EC;nh tượng nghệ thuật bao giờ cũng h&#x
E0;m chứa sự th&#x
E1;i độ, cảm x&#x
FA;c của người nghệ sĩ. Nghệ sĩ bao giờ cũng t&#x
E1;i hiện đời sống dưới &#x
E1;nh s&#x
E1;ng của c&#x
E1;c lợi &#x
ED;ch v&#x
E0; l&#x
ED; tưởng của một giai cấp, một thời đại nhất định. Khi x&#x
E2;y dựng h&#x
EC;nh tượng họ biểu hiện trong đ&#x
F3; một th&#x
E1;i đ&#x
F3;, một cảm x&#x
FA;c ri&#x
EA;ng, nghĩa l&#x
E0; h&#x
F3;a th&#x
E2;n.

Bạn đang xem: Văn học giúp con người hiểu được bản thân mình


đều trích dẫn hay sẽ tạo tuyệt vời với thầy cô, tự đó gồm cơ hội nâng cao điểm số của người sử dụng khi làm bài bác thi nghị luận văn học.


Dưới đó là 10 trích dẫn đuc rút để bạn có thể chắp cây viết cho bài xích văn của bản thân được bay bướm hơn khi làm bài xích nghị luận văn học.

"Mỗi tác phẩm nghệ thuật là một phát minh sáng tạo về một hình thức, một khám phá mới về nội dung" (Leonit Leonop)

"Công việc của nhà văn là phát hiện ra nét đẹp ở chỗ không có bất kì ai ngờ tới, tìm dòng đẹp bí mật đáo và che lấp của sự việc vật, để fan đọc một bài học trông chú ý và thưởng thức." (Thạch Lam)

"Cuộc đời là nơi căn nguyên cũng là vị trí đi cho tới của văn học" (Tố Hữu)"Thơ chính là tâm hồn" (M.Gorki)

"Thơ là bà chúa của nghệ thuật" (Xuân Diệu)

"Văn học, kia là bốn tưởng đi kiếm cái đẹp nhất trong ánh sáng" (Charles Du
Bos)

"Văn học tạo nên con fan thêm phong phú, tạo kỹ năng cho con fan lớn lên, đọc được con bạn nhiều hơn" (M.L.Kalinine)

"Văn học góp con tín đồ hiểu được bản thân mình, nâng cao niềm tin vào bản thân mình và có tác dụng nảy nở sinh sống con tín đồ khát vọng hướng tới chân lý" (M.Gorki).


"Văn chương chưa phải là giải pháp đem đến cho những người đọc sự bay ly giỏi sự quên; trái lại văn chương là 1 thứ vũ khí thanh cao cùng đắc lực mà bọn họ có, nhằm vừa tố giác và chuyển đổi một cái nhân loại giả dối, tàn ác, vừa khiến cho lòng người tìm hiểu thêm trong sạch mát và đa dạng và phong phú hơn" (Thạch Lam)

"Giá trị của một tác phẩm thẩm mỹ trước hết là ở giá trị tứ tưởng của nó. Tuy thế là tư tưởng đã được rung lên ở các bậc tình cảm, chứ chưa hẳn là cái tứ tưởng nằm thẳng lag trên trang giấy. Nói theo cách khác tình cảm của tín đồ viết là khâu thứ nhất cũng là khâu sau cuối trong quy trình xây dựng nhà cửa lớn" (Nguyễn Khải)

Hy vọng cùng với 10 gợi nhắc về quan niệm văn chương trên đang được các bạn bổ sung cập nhật vào sổ tay văn học của mình, giúp ích cho mình trong bài toán làm bài nghị luận văn học.


*

nội dung bài viết hay? tặng sao đến Mực Tím
0
0

sỹ tử lấy bằng chứng từ chuyện tranh làm nghị luận xã hội

Phan Hoàng Minh trung tâm (lớp 12 trường trung học phổ thông Buôn Hồ, tỉnh giấc Đắk Lắk) cho thấy thêm đã lấy dẫn chứng từ bookmark truyện tranh Blue Period làm dẫn chứng cho bài làm nghị luận buôn bản hội của mình.


mọi câu chuyện hoàn toàn có thể làm bằng chứng cho bài xích thi nghị luận

Những mẩu truyện đẹp trường đoản cú thực tế cuộc sống thường ngày nếu được vận dụng tương xứng sẽ giúp bài văn nghị luận của công ty "ghi điểm" với thầy cô giám khảo.

Xem thêm: Ôn Tập Hệ Thống Hóa Kiến Thức Công Nghệ 10, Công Nghệ 10 Kết Nối Tri Thức


tặng kèm sao ko thành công

Đã bao gồm lỗi xảy ra, mời bạn quay lại bài viết và triển khai lại thao tác

tảo lại bài viết

1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia chuyển động tương tác bên trên Tuổi trẻ em như: Đổi xoàn lưu niệm, bộ quà tặng kèm theo sao cho tác giả, Shopping


thông tin bạn hiểu Thông tin của người tiêu dùng đọc sẽ được bảo mật bình an và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn quan trọng để liên hệ với bạn.

Mật khẩu ko đúng.

Thông tin đăng nhập không đúng.

Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.

Có lỗi phát sinh. Phấn kích thử lại sau.


comment (0) Ý loài kiến của các bạn sẽ được chỉnh sửa trước lúc đăng, xin vui mắt viết bởi tiếng Việt có dấu.


coi các phản hồi trước

Hiện chưa có comment nào, hãy là người đầu tiên comment

trang chủ Học đường xu thế Gen Z Tuổi chúng mình Giải trí kỹ năng Quiz Vòm me xanh video Magazine Podcast

Tre Online. All right reserved* Tuổi con trẻ Online giữ phiên bản quyền nội dung trên website này