MỘT SỐ CÔNG THỨC khiếp NGHIỆM DÙNG

GIẢI cấp tốc BÀI TOÁN HÓA HỌC

HÓA ĐẠI CƯƠNG

I. TÍNH p
H

1. Dung dịch axit yếu HA:

p
H = –

1

2

(log Ka + log
Ca) hoặc p
H = – log(  Ca) (1)

(Ca > 0,01M ; : độ năng lượng điện li của axit)

2. Hỗn hợp đệm (hỗn hợp có axit yếu đuối HA và muối Na
A):

p
H = – (log Ka + log a

m

C

C

) (2)

3. Hỗn hợp baz yếu ớt BOH:

p
H = 14 + 1

2

(log Kb + log
Cb) (3)

II. TÍNH HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG TỔNG HỢP NH 3 :

H% = 2 – 2 X

Y

M

M

(4) (X: hh ban đầu; Y: hh sau)

####### 3

X

NH trong Y

Y

M

%V = ( - 1).

Bạn đang xem: Công thức nhanh hóa học

M

(5)

- ĐK: tỉ trọng mol N 2 với H 2 là 1:

HÓA VÔ CƠ

I. BÀI TOÁN VỀ co 2

1. Tính lượng kết tủa khi kêt nạp hết lượng teo 2 vào dung dịch Ca(OH) 2 hoặc Ba(OH) 2

Điều kiện: n   n
CO 2

Công thức: n  = n
OH - - n
CO 2 (6)

2. Tính lượng kết tủa khi hấp thụ hết lượng teo 2 vào dung dịch cất hỗn hợp bao gồm Na
OH

và Ca(OH) 2 hoặc Ba(OH) 2

Điều kiện: 2-  2

n
CO 3 n
CO

Công thức: 2- - 2

CO 3 OH CO

n = n - n (7)

(Cần đối chiếu 2-

CO 3

n với n
Ca cùng n
Ba nhằm tính lượng kết tủa)

3. Tính thể tích teo 2 yêu cầu hấp thụ không còn vào dung dịch Ca(OH) 2 hoặc Ba(OH) 2 để thu được

lượng kết tủa theo yêu cầu

(Dạng này còn có 2 kết quả) Công thức: n
CO 2 = n  (8) hoặc 2 - 

CO OH

n = n - n (9)

II. BÀI TOÁN VỀ NHÔM – KẼM

1. Tính lượng Na
OH yêu cầu cho vào hỗn hợp Al3+ để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu

(Dạng này còn có 2 kết quả)

Công thức: n
OH  = 3n  (10) hoặc - 3  

OH Al

n = 4n - n (11)

2. Tính lượng Na
OH cần cho vào hỗn hợp dung dịch Al3+ và H+ để thu được lượng kết tủa

theo yêu mong (Dạng này còn có 2 kết quả)

n
OH - min = 3n + n
H + (12)

n
OH - max = 4n
Al 3  - n + n
H+ (13)

3. Tính lượng HCl buộc phải cho vào dung dịch Na (hoặc Na
Al
O 2 ) nhằm thu được lượng

kết tủa theo yêu cầu

(Dạng này còn có 2 kết quả) Công thức: n
H  = n (14) hoặc n H+ = 4n Al
O 2  - 3n (15)

4. Tính lượng HCl nên cho vào các thành phần hỗn hợp dung dịch Na
OH với Na (hoặc Na
Al
O 2 )

thu được lượng kết tủa theo yêu thương cầu

(Dạng này còn có 2 kết quả) Công thức:

n H  = n  n
OH - (16) hoặc n H+ = 4n
Al
O 2  - 3n n
OH  (17)

5. Tính lượng Na
OH bắt buộc cho vào hỗn hợp Zn2+ để thu được lượng kết tủa theo yêu cầu

(Dạng này còn có 2 kết quả):

n
OH - = 2n  (18) hoặc n
OH - = 4n
Zn 2+- 2n (19)

III. BÀI TOÁN VỀ HNO 3

1. Kim loại tính năng với HNO 3 dư

a. Tính lượng kim loại công dụng với HNO 3 dư:

 n
KL . I
KL nspk .ispk (20)

V. KIM LOẠI (R) TÁC DỤNG VỚI HCl, H 2 SO 4 TẠO MUỐI VÀ GIẢI PHÓNG H 2

 Độ tăng (giảm) trọng lượng dung dịch bội phản ứng ( m) vẫn là:

Δm = m
KL - m
H 2 (31)

 kim loại R (Hóa trị x) công dụng với axit thường: n
R=2n
H2 (32)

1. Sắt kẽm kim loại + HCl  muối bột clorua + H 2

mmuoái clorua = m
KLpöù + 71 2 (33)

2. Kim loại + H 2 SO 4 loãng  muối sunfat + H 2

mmuoái sunfat = m
KLpöù + 96 H 2 (34)

VI. MUỐI TÁC DỤNG VỚI AXIT: (Có thể chứng minh các CT bằng cách thức tăng

giảm khối lượng)

1. Muối hạt cacbonat + dd
HCl Muối clorua + co 2 + H 2 O

mmuoái clorua = mmuoái cacbonat + (71- 60).n
CO 2 (35)

2. Muối cacbonat + H 2 SO 4 loãng  muối bột sunfat + co 2 + H 2 O

mmuoái sunfat = mmuoái cacbonat + (96 - 60)n
CO 2 (36)

3. Muối sunfit + dd
HCl  muối bột clorua + SO 2 + H 2 O

mmuoái clorua = mmuoái sunfit - (80 - 71)n
SO 2 (37)

4. Muối sunfit + dd
H 2 SO 4 loãng  muối hạt sunfat + SO 2 + H 2 O

mmuoái sunfat = mmuoái sunfit + (96 - 80)n
SO 2 (38)

VII. OXIT TÁC DỤNG VỚI AXIT TẠO MUỐI + H 2 O:

có thể xem phản bội ứng là: + 2 H 2 O  O/oxit O/ H O 2 H

1n = n = n2

(39)

1. Oxit + dd
H 2 SO 4 loãng  muối sunfat + H 2 O mmuoái sunfat = moxit + 80n
H SO 2 4 (40)

2. Oxit + dd
HCl  muối bột clorua + H 2 O

mmuoái clorua = moxit + 55n
H O 2 = moxit + 27,5n
HCl (41)

VIII. CÁC PHẢN ỨNG NHIỆT LUYỆN

1. Oxit tác dụng với chất khử

TH 1. Oxit + co : Rx
Oy + y
CO  x
R + y
CO 2 (1)

R là những kim loại sau Al.

Phản ứng (1) rất có thể viết gọn gàng như sau: oxit + teo  teo 2

TH 2. Oxit + H 2 : Rx
Oy + y
H 2  x
R + y
H 2 O (2)

R là những sắt kẽm kim loại sau Al.

Phản ứng (2) rất có thể viết gọn gàng như sau: oxit + H 2  H 2 O

TH 3. Oxit + Al (phản ứng nhiệt độ nhôm) : 3Rx
Oy + 2y
Al 3x
R + y
Al 2 O 3 (3)

Phản ứng (3) rất có thể viết gọn gàng như sau: 3oxit + 2Al Al 2 O 3

Cả 3 ngôi trường hợp bao gồm CT chung:

n/oxit = n co = n H 2 = n co 2 =n
H O 2m R = m oxit - m/oxit

(42)

2. Thể tích khí chiếm được khi cho hỗn hợp sản phẩm sau làm phản ứng nhiệt nhôm (Al + Fex
Oy)

tác dụng cùng với HNO 3 :

#######   x y

spkkhí Al sắt O

in = <3n + 3x - 2y n >3

(43)

3. Tính lượng Ag hình thành khi mang đến a(mol) sắt vào b(mol) Ag
NO 3 ; ta so sánh:

3a>b  n
Ag =b 3a
Nâng cấp gói Pro để những hiểu biết website Vn
Doc.com KHÔNG quảng cáo, và tải file cực nhanh không chờ đợi.

Xem thêm: Giải Toán Parabol - Hàm Số Bậc 2 Và Ứng Dụng Trong Giải Toán


*

(Với X là tỉ khối ban sơ và Y là tỉ khối sau)

(Lưu ý: % VNH3 vào Y được tính:

*
Nếu cho các thành phần hỗn hợp X có a mol N2 với b mol H2 với b = ka (k (3 ) thì:

*
27. Khẳng định kim loại M tất cả hiđroxit lưỡng tính phụ thuộc vào phản ứng dd Mn+ với dd kiềm.

Dù M là sắt kẽm kim loại nào trong số kim loại có hiđroxit lưỡng tính (Zn, Cr, Sn, Pb, Be) thì số mol OH- dùng để Mn+ kết tủa cục bộ sau đó tan vừa hết cũng khá được tính là:

n
OH- = 4n
Mn+ = 4n
M

28. Xác minh kim loại M bao gồm hiđroxit lưỡng tính nhờ vào phản ứng dd Mn+ cùng với dd MO2n-4 (hay n-4) với dd axit:

Dù M là kim loại nào trong số kim loại bao gồm hiđroxit lưỡng tính (Zn, Cr, Sn, Pb, Be) thì số mol H+ dùng làm kết tủa M(OH)n xuất hiện tối đa tiếp đến tan vừa hết cũng khá được tính là:

n
H+ = 4n
MO2n-4 = 4n n-4

29. Tính m gam Fe3O4 lúc dẫn khí teo qua, nung nóng một thời gian, rồi hoà tan hết các thành phần hỗn hợp rắn sau phản nghịch ứng bằng HNO3 loãng dư được khí NO là duy nhất:

m = 240/232 (mx + 24n
NO)

(Lưu ý: khối lượng Fe2O3 khi dẫn khí co qua, nung nóng 1 thời gian, rồi hoà tan hết tất cả hổn hợp rắn sau phản nghịch ứng bằng HNO3 loãng dư được khí NO là duy nhất:

30. Tính m gam Fe3O4 khi dẫn khí co qua, nung nóng một thời gian, rồi hoà chảy hết hỗn hợp rắn sau bội phản ứng bởi H2SO4 đặc, nóng, dư được khí SO2 là duy nhất:

m = 240/232(mx + 16n
SO2)

(Lưu ý: khối lượng Fe2O3 khi dẫn khí teo qua, nung nóng 1 thời gian, rồi hoà chảy hết tất cả hổn hợp rắn sau phản ứng bằng H2SO4 đặc, nóng, dư được khí SO2 là duy nhất:

m = 160/160(mx + 16n
SO2)

II. PHẦN HỮU CƠ

31. Tính công suất phản ứng hiđro hoá nken:

Tiến hành bội nghịch ứng hiđro hóa anken Cn
H2n từ hỗn hợp X gồm anken Cn
H2n và H2 (tỉ lệ 1:1) được tất cả hổn hợp Y thì năng suất hiđro hoá là:

H% = 2 – 2 My/Mx

32. Tính năng suất phản ứng hiđro hóa anđehit 1-1 chức no:

Tiến hành phản bội ứng hiđro hóa anđehit đơn chức no Cn
H2n
O từ các thành phần hỗn hợp hơi X tất cả anđehit Cn
H2n
O và H2 (tỉ lệ 1:1) được tất cả hổn hợp hơi Y thì công suất hiđro hoá là:

H% = 2 – 2 Mx/My

33. Tính % ankan A tham gia phản ứng tách(bao có phản ứng đề hiđro hoá ankan với phản ứng cracking ankan:

Tiến hành phản nghịch ứng bóc ankan A, phương pháp C2H2n+2 được hỗn hợp X bao gồm H2 và những hiđrocacbon thì % ankan A sẽ phản ứng là:

A% = MA/MX – 1

34. Khẳng định công thức phân tử ankan A dựa vào phản ứng bóc của A: thực hiện phản ứng bóc V(l)

MA =

*
MX

35. Tính số đồng phân ancol đối chọi chức no:

Số đồng phân ancol Cn
H2n+2O = 2n-2 (1 n
H2n
O = 2n-3 (2 n
H2n
O2 = 2n-3 (2 n
H2n
O2 = 2n-2 (1 n
H2n
O =

*
 (n – 1)(n – 2) (2 n
H2n
O =
*
(n – 2)(n – 3) (2 n
H2n +3N = 2n-1 (n 2 trong phản nghịch ứng cháy:

Giả sử đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol no, mạch hở A, công thức Cn
H2n +2Ox cần k mol thì ta có:

n =

*

44. Tính cân nặng ancol đối kháng chức no (hoặc hỗn hợp ancol solo chức no) theo trọng lượng CO2 và cân nặng H2O:

mancol = m
H2O –

*

(Lưu ý: khối lượng ancol 1-1 chức (hoặc các thành phần hỗn hợp ancol 1-1 chức no) còn được tính:

mancol = 18n
H2O – 4n
CO2

Một số đề thi không giống mời các bạn tham khảo:

Mời thâm nhập Thi và cài đặt đề thi THPT đất nước MIỄN PHÍ

Link đề thi trực tuyến:

Môn VănMôn LýMôn HóaMôn SinhMôn Anh
Link thi demo miễn phíLink thi test miễn phíLink thi thử miễn phíLink thi test miễn phíLink thi test miễn phí

Link cài đặt tài liệu thi thử THPT nước nhà 2019 MIỄN PHÍ:

Đề thi thử THPT tổ quốc môn ToánĐề thi thử THPT giang sơn môn vật lýĐề thi test THPT non sông môn Hóa họcĐề thi thử THPT non sông môn Sinh học
Đề thi test THPT quốc gia môn Ngữ vănĐề thi thử THPT non sông môn kế hoạch sửĐề thi thử THPT giang sơn môn Địa lýĐề thi demo THPT đất nước môn tiếng Anh

Mời các bạn tải file khá đầy đủ về tham khảo!

Để xem và tải toàn thể tài liệu những công thức giải nhanh trắc nghiệm chất hóa học đầy đủ chi tiết nhất mời chúng ta ấn links TẢI VỀ phía dưới.

Trên đây Vn
Doc đang gửi tới bạn đọc các công thức giải cấp tốc trắc nghiệm Hóa học. Câu chữ tài liệu là những công thức được tính nhanh của chất hóa học giúp chúng ta đọc dễ ợt áp dụng áp dụng vào các bài tập cấp tốc và đúng mực nhất. Mời các bạn đọc tham khảo thêm mục Giải bài bác tập Hóa 12, Giải bài bác tập Toán lớp 12, Giải bài bác tập đồ dùng Lí 12 ,....