CHƯƠNG 3: NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC

I. Nguyên tắc 1 nhiệt đụng học: Q=∆U + A tốt ∆