Tài liệu Dạy - học Toán 9


CHƯƠNG I : CĂN BẬC HAI - CĂN BẬC BA

Chủ đề 1: Các phép tính với căn bậc hai

Chủ đề 2: Biến đổi căn thức

Chủ đề 3: Căn bậc ba

Ôn tập chương I - Căn bậc hai, căn bậc ba

CHƯƠNG II : HÀM SỐ BẬC NHẤT

Chủ đề 4 : Hàm số bậc nhất

Chủ đề 5: Đồ thị hàm số bậc nhất

Ôn tập chương II - Hàm số bậc nhất

CHƯƠNG III: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Chủ đề 1: Hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Chủ đề 2 : Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Chủ đề 3: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Ôn tập chương III - Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

CHƯƠNG IV: HÀM SỐ BẬC HAI VÀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

Chủ đề 4: Hàm số bậc hai

Chủ đề 5: Phương trình bậc hai

Chủ đề 6: Hệ thức Vi - ét

Chủ đề 7: Bài toán bậc hai

Ôn tập cuối năm – Đại số 9

CHƯƠNG I: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Chủ đề 1 : Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Chủ đề 2 : Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Chủ đề 3: Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Chủ đề 4 : Ứng dụng của tỉ số lượng giác

Ôn tập chương 1 - Hình học 9

CHƯƠNG II : ĐƯỜNG TRÒN

Chủ đề 5 : Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn.

Chủ đề 6 : Đường kính và dây của đường tròn

Chủ đề 7 : Đường thẳng và đường tròn.

Ôn tập chương 2 - Hình học 9

CHƯƠNG III: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Chủ đề 1: Đo góc và cung

Chủ đề 2 : Góc chắn cung

Chủ đề 3: Tứ giác nội tiếp

Chủ đề 4 : Chu vi và diện tích hình tròn

Ôn tập chương 3 - Hình học 9

Ôn tập cuối năm – Hình học 9


Các loạt bài Lớp 9 khác