Tài liệu Dạy - học Toán 8


CHƯƠNG 1: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC

Chủ đề 1 : Phép nhân đa thức – Hằng đẳng thức đáng nhớ

Chủ đề 2 : Phân tích đa thức thành nhân tử

Chủ đề 3: Phép chia đa thức

Ôn tập chương 1 - Phép nhân và phép chia đa thức

CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Chủ đề 4 : Định nghĩa – Các phép biến đổi phân thức

Chủ đề 5 : Các phép toán với phân thức

Ôn tập chương 2 - Phân thức đại số

CHƯƠNG 1. TỨ GIÁC

Chủ đề 1 : Tứ giác – Hình thang

Chủ đề 2 : Hình bình hành – Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình vuông

Ôn tập chương 1 - Tứ giác

CHƯƠNG 2. ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

Chủ đề 3 : Đa giác. Đa giác đều

Chủ đề 4 : Diện tích đa giác

Ôn tập chương 2 - Đa giác, diện tích đa giác

CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN – GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

Chủ đề 1 : Phương trình bậc nhất một ẩn

Chủ đề 2 : Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Ôn tập chương 3 - Phương trình bậc nhất một ẩn, giải bài toán bằng cách lập phương trình

CHƯƠNG 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Chủ đề 3 : Liên hệ giữa phép cộng và phép nhân với bất phương trình

Chủ đề 4 : Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn

Ôn tập chương 4 - Bất phương trình bậc nhất một ẩn

CHƯƠNG 3. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

Chủ đề 1 : Định lí Thales

Chủ đề 2 : Tam giác đồng dạng và ứng dụng

CHƯƠNG 4 : HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG – HÌNH CHÓP ĐỀU

Chủ đề 3 : Hình lăng trụ đứng

Chủ đề 4 : Hình chóp đều

Ôn tập chương 4 - Hình lăng trụ đứng, hình chóp đều

ÔN TẬP CUỐI NĂM - TÀI LIỆU DẠY-HỌC TOÁN 8

A – Phần đại số

B – Phần hình học


Các loạt bài Lớp 8 khác