Tài liệu Dạy - học Toán 7


CHƯƠNG 1. SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC

Chủ đề 1: Số hữu tỉ

Chủ đề 2: Tỉ lệ thức

Chủ đề 3: Số thực

Ôn tập chương 1

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Chủ đề 4: Tỉ lệ thuận

Chủ đề 5: Tỉ lệ nghịch

Chủ đề 6: Hàm số - Đồ thị của hàm số y = ax

Ôn tập chương 2

CHƯƠNG 1: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC – ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Chủ đề 1: Góc tạo bởi các đường thẳng

Chủ đề 2: Hai đường thẳng song song

Ôn tập chương 1 - Hình học 7

CHƯƠNG 2. TAM GIÁC

Chủ đề 3: Tam giác - Tam giác bằng nhau

Chủ đề 4. Tam giác cân - Định lý Pythagore

Ôn tập chương 2 - Hình học 7

CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ

Chủ đề 7 : Phương pháp thu nhập, số liệu thống kê – Tần số - Biểu đồ

Chủ đề 8. Trung bình cộng – Mốt

Ôn tập chương 3

CHƯƠNG 4. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Chủ đề 9: Khái niệm về biểu thức đại số - Giá trị của biểu thức đại số

Chủ đề 10 : Đơn thức

Chủ đề 11 : Đa thức

Ôn tập chương 4

CHƯƠNG 3: QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC – CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

Chủ đề 5 : Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác

Chủ đề 6 : Các đường đồng quy của tam giác

Ôn tập chương 3 – Hình học

ÔN TẬP CUỐI NĂM - TÀI LIỆU DẠY-HỌC TOÁN 7

A. Phần đại số

B. Phần hình học


Các loạt bài Lớp 7 khác