Tài liệu Dạy - học Toán 6


CHƯƠNG I : ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Chủ đề 1 : Tập hợp

Chủ đề 2 : Số tự nhiên

Chủ đề 3 : Phép cộng và phép nhân

Chủ đề 4 : Phép trừ và phép chia

Chủ đề 5 : Lũy thừa

Chủ đề 6 : Thứ tự thực hiện các phép tính

Chủ đề 7 : Tính chất chia hết

Chủ đề 8 : Số nguyên tố - Hợp số

Chủ đề 9 : Ước chung và bội chung

Ôn tập chương 1 - Số học

CHƯƠNG 2 : SỐ NGUYÊN

Chủ đề 10 : Cùng tìm hiểu về số nguyên

Chủ đề 11 : Phép cộng các số nguyên

Chủ đề 12 : Phép trừ các số nguyên

Chủ đề 13 : phép nhân các số nguyên

Ôn tập chương 2 số học

CHƯƠNG 1 : ĐOẠN THẲNG

Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng

Chủ đề 2 : Đoạn thẳng

Ôn tập chương 1 - Hình học

CHƯƠNG 3 : PHÂN SỐ

Chủ đề 14: Phân số

Chủ đề 15: So sánh phân số

Chủ đề 16: Phép cộng và phép trừ phân số

Chủ đề 17: Phép nhân và phép chia phân số

Chủ đề 18: Các bài toán về phân số

Ôn tập chương 3

Bài tập ôn tập cuối năm phần Số học - Tài liệu Dạy-học Toán 6

CHƯƠNG 2 : GÓC – ĐƯỜNG TRÒN VÀ TAM GIÁC

Chủ đề 3: Góc - Đo vẽ góc

Chủ đề 4: Tia phân giác của một góc

Chủ đề 5: Đường tròn - Tam giác

Ôn tập chương 2

Bài tập ôn tập cuối năm phần Hình học - Tài liệu Dạy-học Toán 6


Các loạt bài Lớp 6 khác