Sinh lớp 12


PHẦN NĂM. DI TRUYỀN HỌC

CHƯƠNG I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

CHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - SINH 12

PHẦN SÁU. TIẾN HÓA

CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

CHƯƠNG II. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

PHẦN BẢY. SINH THÁI HỌC

CHƯƠNG I. CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT

CHƯƠNG II. QUẦN XÃ SINH VẬT

CHƯƠNG III. HỆ SINH THÁI , SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - SINH 12

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC


Các loạt bài Lớp 12 khác