Sinh lớp 12 Nâng cao


PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC

CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

PHẦN 6: TIẾN HÓA

CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA

CHƯƠNG II: NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

CHƯƠNG III. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

PHẦN 7: SINH THÁI HỌC

CHƯƠNG I: CƠ THỂ VÀ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG II: QUẦN THỂ SINH VẬT

CHƯƠNG III. QUẦN XÃ SINH VẬT

CHƯƠNG IV: HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ SINH THÁI HỌC VỚI QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN


Các loạt bài Lớp 12 khác