Sinh lớp 11


CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

A - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

B - Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Sinh học 11

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Sinh học 11

CHƯƠNG II. CẢM ỨNG

A - Cảm ứng ở thực vật

B - Cảm ứng ở động vật

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Sinh học 11

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Sinh học 11

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - SINH 11

CHƯƠNG III. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

A - Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

B - Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Sinh học 11

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Sinh học 11

CHƯƠNG IV. SINH SẢN - SINH HỌC 11

A - Sinh sản ở thực vật

B - Sinh sản ở động vật

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 4 - Sinh học 11

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Sinh học 11

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - SINH 11


Các loạt bài Lớp 11 khác