SBT Toán lớp 9


PHẦN ĐẠI SỐ - SBT TOÁN 9 TẬP 1

CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

PHẦN HÌNH HỌC - SBT TOÁN 9 TẬP 1

CHƯƠNG 1: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG TRÒN

PHẦN ĐẠI SỐ - SBT TOÁN 9 TẬP 2

CHƯƠNG 3: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

CHƯƠNG 4: HÀM SỐ y=ax^2 (a ≠ 0) . PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC - SBT TOÁN 9 TẬP 2

CHƯƠNG 4: HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN – HÌNH CẦU

CHƯƠNG 3: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM


Các loạt bài Lớp 9 khác