SBT Lịch sử lớp 8


PHẦN MỘT. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỷ XVI đến năm 1917)

Chương 1. Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản (Từ thế kỷ XVI đến nửa sau thế kỷ XIX)

Chương 2. Các nước Âu - Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I

Chương 4. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Chương 3. Châu Á thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX

Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX

Bài 10. Trung Quốc giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

PHẦN HAI. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917-1945)

Chương 1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921-1941)

Chương 2. Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Chương 3. Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Chương 4. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

Chương 5. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1954)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Bài 22. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hoá thế giới nửa đầu thế kỉ XX


Các loạt bài Lớp 8 khác