SBT Địa lí lớp 6


Chương 1. Trái Đất

Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất

Bài 3: Tỉ lệ bản đồ

Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí.

Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ.

Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả

Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quay quanh Mặt Trời

Bài 9: Hiện tượng ngày và đêm dài ngắn theo mùa

Bài 11: Thực hành: Sự phân bố của các lục địa và đại dương trên trên bề mặt Trái Đất

Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất

Bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất

Bài 14: Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)

Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất

Đề kiểm tra học kì 1


Các loạt bài Lớp 6 khác