SBT Địa lí lớp 10


PHẦN MỘT: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

Chương 1: Bản đồ

Chương 2. Vũ trụ. Hệ quả các chuyển động của Trái Đất

Chương 3. Cấu trúc của Trái Đất, các quyển của lớp vỏ Trái Đất

Chương 4. Một số quy luật của lớp vỏ địa lí

PHẦN HAI: ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI

Chương 5. Địa lí dân cư

Chương 6. Cơ cấu nền kinh tế

Chương 8. Địa lí công nghiệp

Chương 9. Địa lí dịch vụ

Chương 10. Môi trường và sự phát triển bền vững

Chương 7. Địa lí nông nghiệp


Các loạt bài Lớp 10 khác