Hỏi đáp theo lớp

Hỏi đáp bài tập Khoa học Lớp 10


Cho 46.8g hỗn hợp CuO và Fe3O4 (tỉ lệ 1: 1) tan hết trong dd H2SO4 loãng vừa đủ thu được dd A. Cho m gam Mg vào A sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch B, Thêm dung dịch KOH dư vào B thu được kết tủa D. Nung D trong không khí đến khi khối lượng không đổi thu được 45(g) chất rắn E. Gọi a là tổng các giá trị m thỏa mãn .giá trị của a (Khoa học - Lớp 10)

Quang Nguyễn
14/09/2019 09:57:45
Cho 46,8g hỗn hợp CuO và Fe3O4 (tỉ lệ 1: 1) tan hết trong dd H2SO4 loãng vừa đủ thu được dd A. Cho m gam Mg vào A sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch B. Thêm dung dịch KOH dư vào B thu được kết tủa D. Nung D trong không khí đến khi khối lượng không đổi thu được 45(g) chất rắn E. Gọi a là tổng các giá trị m thỏa mãn .giá trị của a

Tính thể tích khí clo thu được ở đktc khi cho 7,3g HCl tác dụng với: MnO2, KMnO4 (Khoa học - Lớp 10)

ji hoon
17/01/2019 18:35:29
Câu 1
a) tính thể tích khí clo thu được ở đktc khi cho 7,3 g HCL tác dụng với : MnO2 ,KMnO4.
b) cho 8,7 g mangan đioxit vào dd axit clohiddric dư. Tính thể tích khí bay ra (đktc) dẫn khí này vào bột nhôm nung nóng. Tính khối lượng sản phẩm
c) cho 5,4 g nhôm tác dụng với dd HCL Thì thể tích khí hidro sinh ra ở đktc là bao nhiêu?
d) cần bao nhiêu g KMnO4 và bao nhiêu ml dd HCL 1M để điều chế đủ khí clo tác dụng với Fe, tạo nên 16,25g FeCl3?
e) tính khối lượng cu và thể tích khí clo (đktc) đã tham gia phản ứng nếu có 27g CuCl2 tạo thành .
" Giúp mình với "

Tính % khối lượng của M có trong hợp chất MX (Khoa học - Lớp 10)

Murad Nhat
18/09/2018 21:09:23
Tổng số hạt trong phân tử MX là 108 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36. Số khối của M là 8 đơn vị. Số hạt trong M^2+ lớn hơn số hạt trong X^2- là 8 hạt. Tính % khối lượng của M có trong hợp chất MX?