Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

CTHH: Al_2 O_3`

`=>` trọng lượng phân tử`=27.2+16.3=102(đv
C)`

_________________________________________

`b)`

`

*

(a,CTHH:KCl),( extK.L.P.T=39+35,5=74,5.)

(CTHH:Ba
S),( extK.L.P.T=137+32=169.)

(CTHH:Al_2O_3),( extK.L.P.T=27.2+16.3=102.)

(b,CTHH:K_2SO_4),( extK.L.P.T=39.2+32+16.4=174.)

(CTHH:Al_2left(SO_4 ight)_3),( extK.L.P.T=27.2+left(32+16.4 ight).3=342.)

(CTHH:Mg
CO_3),( extK.L.P.T=24+12+16.3=84.)


*

Gọi ct chung:(K_x^ICl^I_y)

Theo qui tắc hóa trị:(I.x=y.I=dfracxy=dfracII=1)

(Rightarrow x=1;y=1)

(Rightarrow CTHH:KCl)

b, điện thoại tư vấn ct chung:(Al_x^IIIleft(SO_4 ight)^II_y)

Theo qui tắc hóa trị:(III.x=y.II=dfracxy=dfracIIIII=dfrac23)

(Rightarrow x=2;y=3)

(Rightarrow CTHH:Al_2left(SO_4 ight)_3)


viết phương pháp phân tử những hợp hóa học tạo thành tự : Na, Ca, Al và Cl, S, N, O và nhóm NO3 ( hóa trị I), CO3 ( hóa trị II ), PO4 ( hóa trị III)


: Lập bí quyết hóa học cùng tính khối lượng phân tử của hợp hóa học gồm:a/ C (IV) cùng H (I)b/ Al (III) với nhóm SO4 (II)...

Bạn đang xem: Lập công thức hóa học của hợp chất


: Lập cách làm hóa học cùng tính khối lượng phân tử của hợp chất gồm:

a/ C (IV) cùng H (I)

b/ Al (III) và nhóm SO4 (II)


a) CH4→(M=12+1cdot4=16left(g ext/mol ight))

b) Al2(SO4)3→(M=27cdot2+left(32+16cdot4 ight)cdot3=342left(g ext/mol ight))


Hãy lập phương pháp hóa học của những chất tạo có thành phần nguyên tố cùng tính trọng lượng phân tử của các chất đó. (Biết Là=27,O=16, Mg =24,H=1 (1) Al với O. (2) Mg với nhóm OH


` Theo nguyên tắc hóa trị: `III*x=y*II -> x/y=(II)/(III)`

`-> ext x=2, y=3`

`->`( extCTHH: Al_2 extO_3)

( extKLPT = 27cdot2+16cdot3=102 ext )

`(2)`

Gọi ct chung:( extMg_ extx ext(OH)_ exty)

`
` Theo quy tắc hóa trị: `II*x=I*y -> x/y=I/(II)`

`-> ext x = 1, y = 2`

`->`( extCTHH: Mg(OH)_2)

( extKLNT = 24+left(16+1 ight)cdot2=58 ext .)


Lập cách làm hóa học và tính trọng lượng phân tử của các chất sau:

a. Al cùng O b. Mg với (CO3) C. Al và (OH) d. S(IV) với O

Giúp mình bài này với


Viết công thức hóa học và tính khối lượng phân tử các hợp hóa học sau: a) Calcium oxide (vôi sống), biết trong phân tử có 1 Ca cùng 1 O b) Aluminium sulfate, biết vào phân tử gồm 2 Al và 3 team sulfate (=SO4)
Công thức hóa học của hợp chất tạo bởi vì Mg hóa trị II và nhóm SO4 hoá trị II là
A. Mg2SO4 B. Mg
SO4. C. Mg2(SO4)2 D....

Công thức chất hóa học của hợp hóa học tạo vày Mg hóa trị II và nhóm SO4 hoá trị II là

A. Mg2SO4 B. Mg
SO4. C. Mg2(SO4)2 D. Mg2(SO4)3


Công thức chất hóa học của hợp hóa học tạo vày Mg hóa trị II và nhóm SO4 hoá trị II là
A. Mg2SO4 B. Mg
SO4.

Xem thêm: Tuyển Tập 70 Đề Thi Giải Toán Máy Tính Cầm Tay Lớp 9 Năm 2017

C. Mg2(SO4)2 D. Mg2(SO4)3


Câu 1: hãy viết bí quyết hóa học với tính phân tử khối của hợp chất tạo bởi:a,C hóa trị IV và O hóa trị IIb,NA hóa trị I và SO4 hóa trị IIBiết C=12 ,O=16 ,Na =23 ,S= 32


` ` ext dnammv`

`1,`

`a,` hotline ct chung:( extC^ extIV_x extO^ extII_ exty)

Theo qui tắc hóa trị:( extIVcdot extx= extIIcdot exty ightarrowdfrac extx exty=dfrac extII extIV=dfrac12)

`-> ext x=1, y=2`

`-> ext CTHH: CO_2`

( extPTK_ extCO_2=12+16cdot2=44 ext )

`b,`

Gọi ct chung:( extNa^ extI_ extxleft( extSO_4 ight)^ extII_ exty)

Theo qui tắc hóa trị:( extIcdot extx= extIIcdot exty ightarrowdfrac extx exty= ext dfrac extII extI)

`-> ext x=2, y=1`

`-> ext CTHH: Na_2 ext SO_4`


Đúng(1)
P
phong
3 mon 7 2023

lập công thức hóa học tập của hợp chất gồma) Mg cùng (NO3)b) K với Oc) Ag cùng Cl


#Khoa học tự nhiên lớp 7
2
HM
hồng minh
3 mon 7 2023

a) Mg(NO3)2

b) K2O

c) Ag
Cl


Đúng(0)
KT
『Kuroba ム Tsuki Ryoo ︵²ᵏ⁷』
3 mon 7 2023

`
` ` ext Ans`

`downarrow`

`a)`

Gọi ct chung:( extMg^ extII_x ext(NO_3 ext)^ extI_y)

Theo phép tắc hóa trị:( extII.x = I.y ightarrowdfracxy=dfracIII=dfrac12)

`=> x = 1, y=2`

`=> ext CTHH: Mg(NO_3)_2`

`b)`

Gọi ct chung:( extK^ extI_x extO^ extII_ exty)

Theo luật lệ hóa trị:( extI.x = II.y ightarrowdfracxy=dfracIII=dfrac21)

`=> x = 2; y = 1`

`=> ext CTHH: K_2 ext O`

`c)`

Gọi ct chung:( extAg^ extI_ extx extCl^ extI_y)

Theo luật lệ hóa trị:( extI.x = I. Y ightarrowdfracxy=dfracII=dfrac11)

`=> x=1; y=1`

`=> ext CTHH: Ag
Cl`

`
` ` ext Kaizuu lv uuu`


Đúng(1)
Xếp hạng
Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dânÂm nhạc
Mỹ thuật
Tiếng anh thí điểm
Lịch sử cùng Địa lýThể dục
Khoa học
Tự nhiên cùng xã hội
Đạo đức
Thủ công
Quốc phòng an ninh
Tiếng việt
Khoa học tự nhiên
Tuần
Tháng
Năm

hocfull.com là căn cơ giáo dục số. Với chương trình huấn luyện và đào tạo bám tiếp giáp sách giáo khoa từ chủng loại giáo tới trường 12. Các bài học tập được cá nhân hoá cùng phân tích thời gian thực. hocfull.com thỏa mãn nhu cầu nhu ước riêng của từng người học.

Theo dõi hocfull.com trên

*
*
*

hocfull.com


Chúng tôi đề xuất
Tài nguyên
Ứng dụng mobile
Tải ứng dụng trên tiện ích Store

Tải áp dụng Android
Học liệu
Hỏi đáp
Link rút gọn
Link rút gọn gàng
Để sau
Đăng ký
Các khóa học có thể bạn quan tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàng
Đóng
×
Yêu cầu VIP×
Học liệu này đang bị hạn chế, chỉ dành riêng cho tài khoản VIP cá nhân, phấn kích nhấn vào chỗ này để tăng cấp tài khoản.