Gọi A là công nhưng một lực đã sinh ra trong thời hạn t nhằm vật đi được quãng mặt đường s. Công suất là

A.