Công nghệ 8


PHẦN MỘT. VẼ KỸ THUẬT

CHƯƠNG I. BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC

CHƯƠNG II. BẢN VẼ KỸ THUẬT

PHẦN HAI. CƠ KHÍ

Bài 17. Vài trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống

CHƯƠNG III. GIA CÔNG CƠ KHÍ

CHƯƠNG IV. CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP

CHƯƠNG V. TRUYỀN VÀ BIỂN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

PHẦN BA. KỸ THUẬT ĐIỆN

Bài 32. Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống

CHƯƠNG VI. AN TOÀN ĐIỆN

CHƯƠNG VII. ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH

CHƯƠNG VIII. MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ


Các loạt bài Lớp 8 khác