Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - liên kết tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Lớp 5 - liên kết tri thức

Lớp 5 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 5 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 5

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh 6

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Lớp 9 - kết nối tri thức

Lớp 9 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 9 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - liên kết tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Lớp 12 - kết nối tri thức

Lớp 12 - Chân trời sáng tạo

Lớp 12 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Công thức chất hóa học 12Chương 1: Este – Lipit
Chương 2: Cacbohiđrat
Chương 3: Amin, amino axit với protein
Chương 4: Polime và vật liệu polime
Chương 5: Đại cưng cửng về kim loại
Chương 6: kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ, nhôm
Chương 7: sắt và một số trong những kim các loại quan trọng

Trọn bộ cách làm Hóa học tập lớp 12 học kì 1, học tập kì 2 đặc biệt sẽ giúp học sinh nắm vững vàng công thức, thuận tiện tổng kết lại kiến thức đã học từ đó bài bản ôn tập hiệu quả để đạt công dụng cao trong những bài thi môn hóa học 12.

Bạn đang xem: Các công thức hóa học

Trọn bộ phương pháp Hóa học tập lớp 12 học tập kì 1, học kì 2 quan liêu trọng

Chương 1: Este – Lipit

Chương 2: Cacbohiđrat

Chương 3: Amin, amino axit và protein

Chương 4: Polime và vật liệu polime

Chương 5: Đại cưng cửng về kim loại

Chương 6: kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Chương 7: fe và một số kim các loại quan trọng

Chương 1: Este – Lipit

Công thức tính hiệu suất phản ứng este hóa xuất xắc nhất

Phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch (xảy ra không trả toàn) bắt buộc thường đi kèm theo với hiệu suất phản ứng. Cách tính năng suất phản ứng este hóa như vậy nào? bài viết dưới đây để giúp đỡ các em học giỏi dạng bài này.

1. Công thức tính năng suất phản ứng este hóa

Phương trình bội nghịch ứng pha trộn este 1-1 chức tự axit cacboxylic đơn chức cùng ancol 1-1 chức có dạng:

*

Trong đó: R là cội hiđrocacbon,

R’ là nơi bắt đầu hiđrocacbon, R’ ≠ H

Theo phương trình:

*

- Tính công suất theo hóa học phản ứng (tính theo chất có khả năng phản ứng hết)

*

- Tính hiệu suất theo hóa học sản phẩm:

*

- Áp dụng định điều khoản bảo toàn khối lượng:

*

Ví dụ:Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến lúc phản ứng đạt tới trạng thái cân nặng bằng, nhận được 11 gam este. Hiệu suất của phản bội ứng este hóa là

A. 50%

B. 62,5%

C. 55%

D. 75%

Hướng dẫn giải

*

*

→ Đáp án B.

2. Chúng ta nên biết

Nếu đề bài bác cho công suất (H%) yêu mong tính m, V,...

Bước 1: Tính m, V,... (theo phương trình).

Bước 2: Áp dụng nguyên tắc phải nhân – trái chia

+ nếu m, V của thành phầm (bên phải) thì nhân hiệu quả ở bước 1 cùng với hiệu suất.

*

+ trường hợp m, V,... Của hóa học phản ứng (bến trái) thì chia công dụng ở bước 1 cho hiệu suất.

*

3. Kiến thức mở rộng

Điều chế este nhiều chức

*

Trong đó: R là cội hiđrocacbon,

R’ là gốc hiđrocacbon, R’ ≠ H

n, m lần lượt là số chức axit, ancol.

Xét tỉ lệ:

*

Chú ý:

- Tính theo phương trình hóa học nên tính theo chất có chức năng phản ứng hết.

- bội nghịch ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch (phản ứng không hoàn toàn).

4. Bài tập minh họa

Câu1:Cho ancol etylic chức năng với axit axetic thì thu được 22,0 gam este, H = 25%. Trọng lượng ancol phản bội ứng là

A.26,0 gam. B.46,0 gam. C.92,0 gam. D.11,5 gam

Hướng dẫn giải

*

Đáp án B

Câu2: Cho0,1molglixerol(C3H5(OH)3)phản ứng với0,15molaxitacrylic(CH2 =CHCOOH)có
H2SO4 đặcvớihiệu suấtlà60%thuđượcmgameste X. Giátrịcủa mlà:

A.7,62g B.15,24g C.21,167g D.9,62g

Hướng dẫn giải

*

→ axit có công dụng hết.

Theo phương trình n este lý thuyết= n axit = 0,05 mol

→ n este thực tiễn = 0,6.0,05 = 0,03 mol

→ m este thực tế= 254.0,03 = 7,62 gam

→ Đáp án A

Công thức bội phản ứng xà chống hóa este hay nhất

Bài tập về phản ứng xà chống hóa este rất thịnh hành trong các đề thi, đề kiểm tra. Nó cũng chiếm phần lớn số lượng so với các dạng bài xích tập khác và trải hầu hết ở các mức độ (thông đọc - áp dụng - vận dụng cao). Nội dung bài viết này để giúp đỡ các em nắm vững và thật đầy niềm tin khi giải các bài tập thủy phân este.

1. Phương pháp giải việc phản ứng xà phòng hóa este

a) Xà chống hóa este solo chức, mạch hở

- Tổng quát:

*

n
RCOOR’p/ư= n
Na
OHp/ư = n
RCOONa = n
R’OH

- một vài công thức áp dụng:

+Theo định khí cụ bảo toàn khối lượng: meste + m
Na
OH = mmuối rắn+m
R’OH

+ Theođịnh dụng cụ bảo toàn nguyên tố:

n
OH(Na
OH)= n
OH(R’OH); n
Na(Na
OH)= n
Na(RCOONa)

b) Xà chống hóa este đa chức

- Este chế tác thành từ axit solo chức với ancol đa chức (n chức): (RCOO)n
R’

*

- Este tạo nên từ ancol và axit bao gồm

*
thì m là số chức este và:

+ n-COO- = n
Na
OH

+ meste + m
Na
OHpư = mmuối rắn+ mancol

c) Xà chống hóa este của phenol

Tổng quát:

*

→ ví như phản ứng vừa đủ:

*

- Định nguyên tắc bảo toàn khối lượng: meste + m
Na
OHpư = mmuối rắn+ m
H2O

- hỗn hợp este đối chọi chức tất cả

*
→ bao gồm một este của phenol.

Ví dụ:Cho 0,1 mol một este X tác dụng vừa đầy đủ với dung dịch chứa 0,2 mol Na
OH, thu được tất cả hổn hợp hai muối hạt của hai axit hữu cơ đều đối chọi chức với 6,2 g một ancol Y. Y là

A.propan-1,3-điol. B.butan-1-ol.

C.propan-1-ol xuất xắc propan-2-ol. D.etilenglicol.

Hướng dẫn giải

Theo đề bài sau bội phản ứng thu được hỗn hợp hai muối hạt của nhị axit hữu cơ đều đơn chức và ancol; lại sở hữu

*
este 2 chức làm cho từ ancol 2 chức

→ nacol = neste = 0,1 mol

→ Mancol=

*

→ ancol Y là C2H4(OH)2 etylenglicol

→ Đáp án D

2. Chúng ta nên biết:

- Cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng được chất rắn khan, chú ý đến lượng Na
OH còn dư hay không.

mrắn khan = mmuối+ m
Na
OH (nếu có)

3. Kiến thức và kỹ năng mở rộng

Este tạo thành thành từ bỏ axit đa chức (n chức) với ancol nhiều chức (m chức):

*

nmuối = (số chức ancol).neste

nancol = (số chức axit).neste

n-COO- = n
Na
OH= (số chức ancol).(số chức axit).neste

4. Bài bác tập minh họa

Câu 1: Thuỷ phân hoàn toàn 0,2 mol một este E cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch Na
OH 24%, thu được một ancol và 43,6 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Nhị axit đó là

A. HCOOH và CH3COOH

B. CH3COOH và C2H5COOH

C. C2H5COOH và C3H7COOH

D. C3H7COOH và C4H9COOH

Hướng dẫn giải

n
Na
OH = 0,6 mol

*

Kết thích hợp đề bài xích → este 3 chức tạo bởi vì axit cacboxylic đơn chức cùng ancol 3 chức

→ n muối = n Na
OH = 0,6 mol

Gọi bí quyết chung của nhì muối là

*

*

*
= 5,67 (g/mol)

→ 2 muối bột HCOONa với CH3COONa thỏa mãn

→ Đáp án A

Câu 2:Cho 0,1 mol phenyl axetat tính năng hết cùng với 300 ml hỗn hợp Na
OH 1M. Xong phản ứng, cô cạn hỗn hợp thì khối lượng chất rắn khan chiếm được là

A.16,2 gam.

B.22,0 gam.

C.19,8 gam.

D.23,8 gam.

Hướng dẫn giải

n
Na
OH= 0,3 mol

*

Áp dụng định vẻ ngoài bảo toàn khối lượng:

meste + m
Na
OH = mrắn+ m
H2O

136.0,1 + 40.0,3 = m rắn + 18.0,1

→ m rắn= 23,8 gam

→ Đáp án D

Công thức bội nghịch ứng xà chống hóa chất mập hay nhất

Bài tập về phản bội ứng thủy phân chất lớn trong môi trường thiên nhiên kiềm (phản ứng xà chống hóa) là dạng bài bác tập giữa trung tâm về hóa học béo, tuy vậy nhiều em học viên vẫn còn khiếp sợ khi gặp phải dạng bài xích này.Bài viết dưới đây sẽ giúp các em gồm cái nhìn khái quát hơn về dạng bài bác tập, đồng thờicung cấp cácphương pháp giải nhanhđể những em rất có thể giải quyết dạng bài bác tập này một cách thuận lợi nhất.

1. Công thức bài toán phản ứng xà phòng hóa chất béo

Phương trình phản ứng thủy phân chất khủng trong môi trường kiềm (phản ứng xà phòng hóa)

*

- Theo phương trình ta có:

*

- Áp dụng định cách thức bảo toàn khối lượng:

m chất béo+ m
Na
OH = mmuối + mglixerol

Lưu ý: Mglixerol = 92 (g/mol)

Ví dụ: Xà chống hóa hoàn toàn m gam tristearin buộc phải vừa đầy đủ 300 ml dung dịch Na
OH 0,2 M. Quý hiếm của m là

A.

Xem thêm: Giải lý 11 chân trời sáng tạo, vật lí 11, giải lí 11 chân trời sáng tạo

17,68. B.17,80. C.53,40. D.53,04

Hướng dẫn giải

n
Na
OH= 0,3.0,2 = 0,06 mol

*

Tristearin:(C17H35COO)3C3H5(M=890 g/mol)

→ m tristearin = 890.0,02 = 17,8 gam

→ Đáp án B

2. Bạn nên biết

Một số axit phệ và triglixerit(chất béo)tương ứng với các axit lớn đó:

Tên axit béo

CTPT axit béo

Tên triglixerit tương ứng

CTPT triglixerit tương ứng

Đặc điểm cấu tạo

Axit panmitic

C15H31COOH

(M = 256)

Tripanmitin

(C15H31COO)3C3H5

(M = 806)

No

Axit stearic

C17H35COOH

(M = 284)

Tristearin

(C17H35COO)3C3H5

(M = 890)

No

Axit oleic

C17H33COOH

(M = 282)

Triolein

(C17H33COO)3C3H5

(M = 884)

Không no

Axitlinoleic

C17H31COOH

(M = 280)

Trilinolein

(C17H31COO)3C3H5

(M = 878)

Không no

4. Bài tập minh họa

Câu 1: Xà phòng hoá hoàn toàn 35,6 gam chất mập X phải vừa đầy đủ dung dịch đựng 0,12 mol Na
OH. Cô cạn dung dịch sau phản bội ứng, chiếm được m gam muối. Giá trị của m là

A.38,08. B.29,36. C.36,72. D.38,24.

Hướng dẫn giải

*

→ m glixerol = 0,04.92 = 3,68 gam

Áp dụng định hình thức bảo toàn khối lượng

m hóa học béo+ m Na
OHp/ư = m muối hạt + m glixerol

35,6 + 0,12.40 = m + 3,68

→ m = 36,72 gam

→ Đáp án C

Câu 2: Xà phòng hóa hoàn toàn trieste X bởi dung dịch Na
OH thì thu được 9,2 gam glixerol với 83,4 gam muối của axit khủng B. Tên của B là

A. axit axetic. B. axit pamitic. C. axit oleic. D. axit stearic

Hướng dẫn giải

n glixerol= 0,1 mol

→ n xà chống = 3.n glixerol = 3.0,1 = 0,3 mol

*

→C15H31COONa

→ Axit khủng B làaxitpanmitic
C15H31COOH

→ Đáp án B

Công thức câu hỏi đốt cháy este giỏi nhất

Bài toán đốt cháy este là một trong những trong các dạng bài xích tập đặc trưng của este.Để làm tốt bài toán đốt cháy estehọc sinhcần nắm vững mối contact về thành phầm cháy và thực hiện linh hoạt những định dụng cụ bảo toàn. Nội dung bài viết dưới đây tổng hợp toàn bộ các cách làm giúpcácemhọc sinh có thểlàm xuất sắc dạng bài xích tập này.

1. Những công thức giải vấn đề đốt cháy este

Gọi công thức phân tử bao quát củaeste là
Cn
H2n+2-2k
O2x(n ≥ 2)

Trong đó: n là số nguyên tử cacbon vào phân tửeste

k là độ bất bão hòa trong phân tử este

x là số nhóm chức – COO -

Suy ra công thứcesteno, đơn chức, mạch hở là Cn
H2n
O2 (n ≥ 2)

- Đối với este no, 1-1 chức, mạch hở:Cn
H2n
O2(n ≥ 2)

*

- Đối cùng với este ko no, 1-1 chức, một links đôi C=C mạch hở:Cn
H2n
O2

*

- Đối với este no, nhì chức, mạch hở:

*

- Đối cùng với este mạch hở bất kì, bao gồm độ bất bão hòa toàn phân tử là k (k bao gồm cả liên kết π ở team chức với ở nơi bắt đầu hiđrocacbon)

*

Ngoài ra, lúc giải bài bác tập đốt cháy este cần kết hợp các định phép tắc bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố:

- Bảo toàn nguyên tố:

*

- Bảo toàn khối lượng:

*

Ví dụ: X là tất cả hổn hợp 2 este solo chức không no có 1 nối đôi trong nơi bắt đầu hiđrocacbon, liên tiếp trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn m gam X được 1,4 mol CO2 với 1,1 mol H2O. Công thức phân tử 2 este là

A. C4H6O2 với C5H8O2.

B. C4H4O2 và C5H6O2.

C. C3H4O2 cùng C4H6O2.

D. C3H2O2 và C4H4O2.

Hướng dẫn giải

Este solo chức, không no có một nối đôi C=C cháy

*

*

Hai este tiếp tục trong hàng đồng đẳng → C4H6O2 với C5H8O2

→ Đáp án A

2. Bạn nên biết

- bội phản ứng đốt cháy este no, đơn chức, mạch hở

*

- làm phản ứng đốt cháy este không no, đối kháng chức, một liên kết đôi C=C mạch hở hoặc este no, nhị chức, mạch hở

*

- phản bội ứng bao quát đốt cháy este.

*

3. Kiến thức mở rộng

Xử lý thành phầm cháy

Dẫn sản phẩm cháy đi qua dung dịch kiềm

+ trường hợp Ba(OH)2/Ca(OH)2 dư:

*

*

4. Bài xích tập minh họa

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm những este đơn chức, no, mạch hở. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng bình tăng lên 24,8 gam với thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 40,0. B. 24,8. C. 20,0. D. 49,6

Hướng dẫn giải

Gọi phương pháp phân tử của este no, 1-1 chức, mạch hở là Cn
H2n
O2 (n ≥ 2)

*

→ Đáp án A

Câu 2:Đốt cháy hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp hai este no, 1-1 chức, mạch hở nên dùng hoàn toản 15,12 lít khí O2 (đktc), sau phản nghịch ứng thu được 24,2 gam khí CO2. Cực hiếm của m là

A. 43,1

B. 12,5

C. 4,9

D. 21,5

Hướng dẫn giải

*

Este no, solo chức, mạch hở

*

Áp dụng định chính sách bảo toàn trọng lượng

*

→ m + 32. 0,675 = 44.0,55 + 18.0,55

→ m = 12,5 gam

→ Đáp án B

Công thức vấn đề đốt cháy chất mập hay nhất

Bài toán đốt cháy chất béo là trong những dạng toán đặc thù của chất béo.Bài viết dưới đây đưa ra những công thức đểgiúp các em học sinhgiải việc đốt cháy hóa học béomột cách hối hả và chính xác, rước lại công dụng cao trong học tập tập.

1. Công thức giải việc đốt cháy chất béo

Gọi công thức phân tử tầm thường của chất khủng là: Cn
H2n+2-2k
O6

Trong đó: k là độ bất bão hòa vào phân tử chất lớn (gồm cả links π ở team chức và gốc hiđrocacbon) (k ≥ 3)

*

- phương pháp tính số mol hóa học béo:

*

- Áp dụng định chính sách bảo toàn trọng lượng cho phản nghịch ứng cháy:

*

- Áp dụng định cách thức bảo toàn nguyên tố:

*

+) Số nguyên tử C trong vừa lòng chất mập

*

Ví dụ:Hỗn hợp X bao gồm 2 triglixerit no. Đốt cháy trọn vẹn m gam X phải V lít oxi (đktc) thu được 34,272 lít CO2 (đktc) cùng 26,46 gam H2O. Quý hiếm của V là

A.48,720.

B.49,392.

C.49,840.

D.47,152.

Hướng dẫn giải:

*

Triglixerit no → trong phân tử cất 3 liên kết π

→ k = 3

Áp dụng công thức

*

n
O (trong chất béo)= 6.n
CB = 6.0,03 = 0,18 mol

Bảo toàn yếu tắc O

*

→ Đáp án A

2. Bạn nên biết:

- công thức tính độ bất bão hòa k dựa vào CTPT của hợp hóa học hữu cơ đựng C, H, O

*

Trong đó:

C là số Cacbon bao gồm trong hợp chất hữu cơ

H là số H gồm trong hợp hóa học hữu cơ.

-Chất khủng (hay có cách gọi khác triglixerit hay triaxylglixerol): là trieste của glixerol với các axit béo.

- Glixerol (hoặc glixerin): C3H5(OH)3 (M = 92 g/mol)

3. Kỹ năng và kiến thức mở rộng

-Bài toán đốt cháy chất bự thường đi kèm theo với thủy phân chất lớn hoặc cộng H2; Br2 vào nơi bắt đầu không no.

- câu hỏi phụ mang lại chất to không no phản bội ứng với dung dịch Br2 hoặc hiđro hóa (Ni, to)

*

- vấn đề phụ mang lại chất mập phản ứng với hỗn hợp Na
OH (phản ứng xà phòng hóa).

*

4. Bài tập minh họa

Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol triglixetit ta thu được 250,8 gam CO2 và 90 gam H2O. Ngoài ra 0,1 mol X phản nghịch ứng hoàn toản với V lít hỗn hợp Br2 1M. Cực hiếm của V là

A. 0,7 B. 0,3 C. 0,5 D. 0,4

Hướng dẫn giải:

*

Áp dụng công thức:

*

*

→ tất cả 8 liên kết π trong các số đó 3π trong team chức -COO- cùng 5π trong C=C

→n
Br2 = 5.n
CB= 5.0,1 = 0,5 mol

→ Đáp án C.

Câu 2: Đốt cháy trọn vẹn 17,72g một chất béo đề xuất 1,61 mol O2 nhận được CO2và 1,06 mol H2O. Khía cạnh khác mang đến 26,58 gam chất bự này vào toàn vẹn dung dịch Na
OH thì chiếm được lượng muối hạt là